CREDINŢA

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai fericit dintre cei care se vor bucura de mijlocirea mea în Ziua de Apoi este cel care spune devotat, din inimă şi suflet: «Nu este altă divinitate afară de Allah!»”

Relatat de Bukhari.

’Uthman (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care moare ştiind că nu există altă divinitate în afară de Allah va intra în Rai.”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă v-aţi încrede cu adevărat în Allah, El v-ar hrăni aşa cum hrăneşte păsările care zboară din cuiburile lor flămânde şi se întorc sătule.”

Relatat de Tirmidhi.


Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii se vor întreba până când vor ajunge să spună: «Aceasta este creaţia lui Allah, dar cine L-a creat pe Allah?» Cine ajunge în această situaţie să spună: «Eu cred în Allah!»”

Relatat de Muslim.


Masruk (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că a întrebat-o pe ‘Aişah (Allah să fie mulţumit de ea!) dacă Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) L-a văzut pe Allah. Ea a răspuns: „Mărire lui Allah! Părul mi s-a zbârlit de ceea ce ai spus!” Apoi a menţionat hadisul în întregime, dar hadisul relatat de Daud este mai lung şi mai complet.

Relatat de Muslim.

David a relatat de la Şaabi care a relatat la rândul său de la Masruk (Allah să fie mulţumit de ei!) care a spus: „Stăteam rezemat acasă la ‘Aişah atunci când (‛Aişah) a spus: «O, tată al ‛Aişei (Masruk)! Pretinderea unuia dintre cele trei lucruri este cea mai mare defăimare atribuită lui Allah.» Am întrebat: «Care sunt acestea?» El a răspuns: «Cel care pretinde că Muhammed L-a văzut pe Allah săvârşeşte cea mai mare calomnie.»” Acesta a spus: „Eram întins aşa că m-am îndreptat şi am spus: «O, mamă a drept-credincioşilor! Rabdă-mi puţin, nu te grăbi! Doar Allah a spus în Coran:
El l-a văzut în zarea limpede. (Sura At-Takwir: 23),
L-a mai văzut el la o altă coborâre… (Sura An-Najm: 13).»

La care ea a spus: «Eu sunt prima din comunitate care l-a întrebat pe Profet acest lucru şi el mi-a răspuns: El este Gavriil; nu l-am văzut aşa cum Allah l-a creat, în forma sa naturală, decât de două ori. L-am văzut coborând din cer, făptura sa cuprindea cerul şi pământul. Nu ai auzit că Allah spune:
Privirile nu-L ajung, însă El prinde toate privirile. El este Cel Blând [şi] Bine Ştiutor [Latif, Khabir]! (Sura Al-’An’am: 103).
Nu ai auzit că Allah spune:
Unui om nu i se cuvine ca Allah să-i vorbească decât numai printr-o revelaţie, sau [prin] trimiterea unui trimis care revelează, cu voia Sa. (Sura Aş-Şura 51).
Apoi a spus: Cel care pretinde că Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ascuns ceva din Cartea lui Allah, rău Îl defăimează pe Allah, deoarece Allah spune:
O, Trimisule! Vesteşte ceea ce ţi-a fost trimis de la Domnul tău! Dacă nu o faci, înseamnă că nu ai transmis mesajul Lui. Însă Allah te ocroteşte de oameni şi Allah nu călăuzeşte neamul de necredincioşi. (Sura Al-Ma’ida: 67).
A mai adăugat: Cel care prezice viitorul rău Îl defăimează pe Allah, deoarece Allah spune:
Spune: ‛Nu ştie nimeni dintre cei care sunt în ceruri şi pe pământ Necunoscutul, afară numai de Allah!’ Iar ei nu-şi dau seama când vor fi înviaţi! (Sura An-Naml: 65 ).»”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah, după ce a terminat creaţia, a scris în cartea Sa care este la El: «Îndurarea Mea este mai mare decât mânia Mea.»”

Relatat de Muslim, Bukhari, Nisai şi Ibn Majah.

’Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „În timp ce stăteam în compania Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), a apărut în faţa noastră un bărbat îmbrăcat în haine de un alb strălucitor, cu un păr negru ca pana corbului. Faţa lui nu purta niciun semn de oboseală de pe urma călătoriei şi niciunul dintre noi nu l-a recunoscut. S-a aşezat în apropierea Profetului, şi-a lipit genunchii de cei ai Profetului, şi-a pus mâinile pe coapse şi a zis: «O, Muhammed, vorbeşte-mi despre Islam!» El a răspuns: «Islamul înseamnă să mărturiseşti că nu există alt Dumnezeu decât Allah şi că Muhammed este Trimisul lui Allah, să faci Salat (rugăciuni), să plăteşti Zakat (milostenie), să ţii post în Ramadan şi să faci Hajj (pelerinaj) la Casă, dacă ai posibilitatea materială de a suporta călătoria până acolo.» El a răspuns: «Ai grăit adevărul.» Noi am fost uimiţi să vedem că l-a întrebat şi apoi i-a confirmat spusele. După care a cerut: «Vorbeşte-mi despre credinţă!» Profetul a zis: «Aceasta înseamnă să crezi în Allah şi în Îngerii Săi, în Scripturile Sale, în Apostolii Săi şi în Ziua de Apoi, precum şi în predestinare − atât în rău, cât şi în bine.» El a zis: «Ai grăit adevărul.» Apoi a cerut: «Vorbeşte-mi despre Ihsan (faptele bune)!» Profetul a zis: «Aceasta înseamnă să Îl slujeşti pe Allah de parcă L-ai vedea; chiar dacă tu nu Îl poţi vedea, Allah te vede cu siguranţă.» El a cerut: «Vorbeşte-mi despre Ziua Judecăţii!» Profetul a răspuns: «Cel întrebat nu ştie mai multe decât cel care întreabă.» El a zis: «Vorbeşte-mi despre câteva dintre semnele sale!» El a răspuns: «Slujitoarea dă naştere stăpânului ei şi cei desculţi, dezbrăcaţi, săraci şi păstori se întrec să înalţe case.» Apoi el a plecat. Trimisul lui Allah a tăcut o bună bucată de vreme, apoi mi-a zis: «O, ’Umar! Ştii cine a fost cel care m-a întrebat?» Eu am răspuns: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a zis: «Fără îndoială că este Gavriil; el a venit la voi să vă înveţe religia voastră.»”

Relatat de Muslim.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă ar şti drept-credinciosul câtă pedeapsă este la Allah, nimeni nu ar spera la Raiul Lui; iar dacă ar şti necredinciosul câtă milă are Allah, nimeni nu şi-ar pierde speranţa de a fi în Raiul Său.”

Relatat de Muslim.

Abu Al-Abbas Abdullah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Eram într-o zi în spatele Profetului când mi-a zis: „O, băiatule! Eu te învăţ unele cuvinte: «Ocroteşte-L pe Allah pentru ca şi El să te ocrotească! Ocroteşte-L pe Allah şi Îl vei găsi cu tine! Dacă vrei să întrebi, întreabă-L pe Allah, iar dacă vrei să ceri, cere de la Allah!» Şi să ştii: «Dacă tot poporul se uneşte pentru a-ţi fi de folos, nu vor reuşi să îţi folosească decât cu ceea ce Allah ţi-a scris şi dacă se unesc să îţi dăuneze cu ceva, nu vor reuşi să îţi dăuneze decât cu ceea ce Allah ţi-a scris.» Condeiele s-au ridicat şi paginile s-au uscat.”

Relatat de Tirmidhi.

Iar în alte relatări: „Ocroteşte-L pe Allah şi Îl vei întâlni în faţa ta! Cunoaşte-L pe Allah în timp de linişte şi El te va cunoaşte la greutate şi să ştii că ceea ce te-a ocolit nu te atingea, iar ceea ce te-a atins nu te ocolea. Izbânda se dobândeşte prin răbdare, aşa cum eliberarea vine după nenorocire şi după orice greutate vine înlesnire.”

Abu Dharr Al-Giffari (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat de la Allah: „O, robii Mei! Eu Mi-am interzis nedreptatea şi am interzis-o şi pentru voi, aşa că nu vă nedreptăţiţi! O, robii Mei! Toţi sunteţi rătăciţi, în afară de cel pe care l-am călăuzit; cereţi călăuzirea pentru ca Eu să vă călăuzesc! O, robii Mei! Toţi sunteţi flămânzi, în afară de cel pe care Eu l-am hrănit; aşadar cereţi hrană pentru ca Eu să vă hrănesc! O, robii Mei! Toţi sunteţi neîmbrăcaţi, afară de cel pe care Eu îl îmbrac; cereţi de la Mine veşminte ca Eu să vă îmbrac! O, robii Mei! Voi greşiţi zi şi noapte, iar Eu sunt Cel care Iartă toate păcatele; aşadar cereţi iertare de la Mine ca Eu să vă iert! O, robii Mei! Voi nu aveţi putere să-Mi dăunaţi cu ceva şi nici de folos nu-Mi puteţi fi. O, robii Mei! Dacă primul şi ultimul dintre voi, oameni şi ginni dintre voi, ar fi precum cel mai pios dintre voi, nu ar adăuga împărăţiei Mele nimic! O, robii Mei! Dacă primul şi ultimul dintre voi, oameni şi ginni dintre voi, ar fi precum cel mai rău dintre voi, nu ar scădea din împărăţia Mea nimic. O, robii Mei! Dacă primul şi ultimul dintre voi, oameni şi ginni dintre voi, s-ar aduna la un loc să ceară şi aş da fiecăruia ceea ce a cerut, nu va scădea din împărăţia Mea decât ceea ce scade atunci când un ac este băgat în mare. O, robii Mei! Sunt numai faptele voastre pe care vi le socotesc, apoi vă răsplătesc pentru ele; cel care găseşte bunăstare să Îi mulţumească lui Allah, iar cel care nu are parte de ea să nu îşi învinuiască decât sufletul.”

Relatat de Muslim.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a transmis de la Allah: „Allah a scris faptele bune şi rele, apoi le-a evidenţiat. Celui care intenţionează o faptă bună şi nu o face Allah îi va scrie o faptă bună completă, iar dacă o intenţionează şi o face, atunci Allah îi scrie de la zece răsplăţi la şapte sute sau mai mult de atât. Cel care intenţionează un păcat şi nu îl face, Allah îi va scrie o faptă bună, iar dacă intenţionează şi îl săvârşeşte, Allah îi va scrie un singur păcat.”

Relatat de Bukhari şi Muslim.

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Spune Allah Preaînaltul: «O, fiu al lui Adam! Atunci când Mă chemi şi Îmi ceri, Eu te iert fără să iau în vedere faptele tale! O, fiu al lui Adam, dacă păcatele tale ating bolta cerească şi te căieşti, îţi iert păcatele! O, fiu al lui Adam, dacă vii la Mine cu greşeli cât pământul, apoi te înfăţişezi fără să Îmi asociezi pe nimeni, o să te întâmpin cu iertare cât pământul!»”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Sayid Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când cel mort este pregătit şi oamenii îl poartă pe umeri, dacă era un om bun va spune: «Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă!» Iar dacă nu era un om bun, va spune: «Vai de mine, unde mă duceţi?» Vocea lui este auzită de tot ceea ce este în jurul său, cu excepţia omului, iar dacă omul l-ar auzi, ar înnebuni.”

Relatat de Bukhari.

Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Eu văd ceea ce voi nu vedeţi; cerul s-a supărat şi este îndreptăţit să se supere. Nu este loc cât patru degete fără ca un înger să nu fie prosternat, cu fruntea plecată în faţa lui Allah. Jur pe Allah, dacă voi aţi fi ştiut ceea ce eu ştiu, aţi fi râs puţin şi aţi fi plâns mult; nu aţi fi găsit satisfacţie în paturi alături de soţiile voastre, ci aţi fi urcat pe dealuri înalte pentru a cere de la Allah.”

Relatat de Tirmidhi.

Abu Al-Aska’a Wasilatu ibn Al-Aska’a (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cea mai mare calomnie este să se spună că altcineva este tatăl său, să pretindă că a văzut ceva fără ca el să vadă sau să îi atribuie Profetului relatări mincinoase.”

Relatat de Bukhari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: