Povestea lui Noe– Pacea fie asupra sa –

Acesta este Noe bin Lameh bin Matusalem bin Enoh (Idris) bin Iared bin Maleleil bin Cainan bin Enos bin Set bin Adam. Noe s-a născut la o sută douăzeci şi şase de ani de la moartea lui Adam,aşa cum a relatat Ibn Jarir. După menţionările din Tora există o sută patruzeci şi şase de ani între moartea lui Adam şi Noe. Ibn Hibban a relatat în cartea sa Sahih că între aceştia era o diferenţă de zece secole, aşa cum relatează şi Abu Umama. Un om a întrebat: „O, Mesager al lui Allah! A fost Adam profet?” Profetul a răspuns: „Da,un profet către care Allah grăieşte!” Omul a întrebat apoi: „Ce diferenţă de ani a fost între Adam şi Noe?” Profetul a răspuns: „Zece secole”. Acest Hadis este relatat de imamul Muslim.
Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas că Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „Au existat zece secole între Adam şi Noe şi ei au trăit urmând calea islamului.”
Dacă se referă la o sută de Qarn (secole), aşa cum termenul este menţionat în Hadis, atunci înseamnă că trebuie să fi existat cel puţin o mie de ani între Adam şi Noe. Cu toate acestea, ar putea să însemne şi mai mult, aşa cum a menţionat Ibn Abbas referitor la aceste zece secole, acestea fiind în conformitate cu islamul. Aşadar trebuie să existe şi secole în care oamenii nu au trăit urmând învăţăturile islamice, fiind necesară trimiterea unui mesager. Dar dacă prin Qarn se înţelege o generaţie de oameni, aşa cum este interpretat uneori şi în Coran, atunci ar putea fi mii de ani între Adam şi Noe, căci generaţiile de dinainte de Noe trăiau o perioadă foarte mare de timp. Coranul spune:
﴾ „Dar câte neamuri am nimicit Noi după Noe! Iar Domnul tău este îndeajuns Ştiutor [şi] este Cel care Vede păcatele robilor Săi.” ﴿[Coran 17:17]
De asemenea în versetul următor se spune:
﴾ „Iar după ei am făcut Noi să se ivească mai apoi un alt neam.” ﴿[Coran 23:31]
… ca de altfel şi în acest verset:
﴾ „Şi Neamurile ’Ad şi Thamud şi pe oamenii din Ar-Rass şi multe alteneamuri între acestea!…” ﴿[Coran 25:38]
Şi în acest verset se spune:
﴾ „Ci câte neamuri am nimicit Noi înainte de ei! Mai simţeşti vreun singur [om] din ele? Sau mai auzi tu cea mai mică şoaptă a lor?” ﴿[Coran 19:98]
Chiar şi Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a folosit cuvântul Qarn cu sensul de „generaţie”, „neam” şi a zis: „Şi cel mai bun neam este neamul meu…”
Allah l-a trimis pe Noe atunci când oamenii începuseră să slăvească idoli şi zei, adâncindu-se şi mai tare în rătăcire şi ignoranţă. Noe a fost primul mesager ce a fost trimis pe pământ. Allah Preaputernicul a menţionat povestea sa şi pe cea a neamului său. A spus şi cum a trimis Potopul drept pedeapsă asupra celor ce au refuzat chemarea Sa. A menţionat de asemenea şi cum l-a salvat pe Noe şi pe cei din arca sa, în diverse sure din Coran: Al-A’raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu’minun, Aş-Şu’ara, Al-Ankabut, As-Saffat, Al-Qamar şi Nuh – un întreg capitol.
În Surat Al-A’raf Allah grăieşte:
﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, căruia i-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile cumplite”. ~ Dar căpeteniile neamului său au răspuns: „Noi te vedem pe tine într-o rătăcire învederată!” ~ El le-a răspuns: „O, neam al meu! Eu nu sunt în rătăcire, ci eu sunt trimis de către Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele Stăpânului meu şi voi să vă povăţuiesc, căci eu ştiu de la Allah ceea ce voi nu ştiţi. ~ Oare vă miraţi voi că v-a venit o îndemnare de la Domnul vostru printr-un om dintre voi, pentru ca să vă prevină, pentru ca voi să fiţi cu frică, în nădejdea că voi veţi avea parte de îndurare?”. ~ Dar ei l-au socotit mincinos. Însă Noi l-am mântuit pe el şi pe cei care au fost cu el în corabie şi i-am înecat pe cei care au socotit semnele Noastre drept minciuni pentru că ei au fost un neam de orbi.” ﴿ [Coran 7:59-64]
În Surat Yunus Allah grăieşte:
﴾ Istoriseşte-le lor povestea lui Noe, când el a zis neamului său: „O, neam al meu! Dacă vă este prea grea şederea mea [printre voi] şi pomenirea de către mine a semnelor lui Allah, atunci să ştiţi că eu în Allah mă încred! Înţelegeţi-vă,aşadar, cu asociaţii voştri şi nu ascundeţi planurile voastre! Apoi luaţi hotărârea în privinţa mea, fără să-mi mai daţi vreun răgaz!” ﴿[Coran 10:71]
﴾ „Iar de vă veţi lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Allah şi mie mi s-a poruncit să fiu dintre cei supuşi voinţei lui Allah [musulmani]!” ~ Dar ei l-au socotit mincinos. Şi l-am mântuit Noi laolaltă cu cei care au crezut cu el în corabie şi i-am făcut pe ei urmaşi. Iar pe aceia care au ţinut semnele noastre drept minciuni i-am înecat. Deci priveşte cum a fost urmarea celor preveniţi!” ﴿[Coran 10:72,73]
În Surat Hud se spune:
﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său [şi a zis el]: „Eu sunt pentru voi  prevenitor limpede, ~ Pentru ca voi să nu-L adoraţi decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi de chinul unei zile dureroase”. ~ Dar au zis căpeteniile din neamul lui, care nu au crezut: „Noi nu vedem în tine decât un om ca şi noi şi nu vedem să te fi urmat pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreţ dintre noi şi fără pic de chibzuinţă. Noi nu vedem să aveţi nici un merit faţă de noi, ci vă socotim mai degrabă nişte mincinoşi!” ﴿ [Coran 11:25-27]
﴾ A zis el: „O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El, dar ochilor voştri ea le scapă, oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi? ~ O, neam al meu! Eu nu vă cer vouă vreo avere în schimb, căci răsplata mea nu se află decât la Allah. Şi nici nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei Îl vor întâlni pe Domnul lor. Însă eu văd că voi sunteţi un neam de ignoranţi! ~ O, neam al meu! Cine mă va ajuta pe mine împotriva [pedepsei] lui Allah dacă eu i-aş alunga? Voi nu vă daţi seama? ~ Şi eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah şi eu nu ştiu neştiutul. Nici nu spun că eu sunt un înger şi nici nu spun acelora pe care ochii voştri îi dispreţuiesc că Allah nu le va dărui lor bine. Allah ştie mai bine ce se află în sufletele lor, iar eu aş fi, aşadar, dintre cei nelegiuiţi!” ﴿ [Coran 11:28-31]
﴾ Au zis ei: „O, Noe! Te-ai certat cu noi şi prea mult te-ai certat. Adu-ne nouă cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ Le-a răspuns el: „O să vi le aducă Allah dacă El voieşte, iar voi nu-L veţi putea împiedica! ~ Şi sfatul meu nu vă este spre folos – de aş vrea să vă sfătuiesc – dacă Allah voieşte să vă ducă în rătăcire. El este stăpânul vostru şi la El veţi fi întorşi!” ~ Sau zic ei: „L-a născocit!” Spune: „Dacă eu l-am născocit, atunci eu răspund pentru păcatul meu, însă eu sunt slobod de cele pe care le săvârşiţi!” ﴿[Coran 11:32-35]
﴾ Şi i s-a revelat lui Noe: „Nu vor crede din neamul tău decât aceia care deja au crezut, dar tu nu te întrista pentru ceea ce fac ei! ~ Şi fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi mai pomeni despre cei care au fost nelegiuiţi, căci ei sunt înecaţi!” ~ Lucra el la corabie şi de câte ori trecea pe lângă el câte o căpetenie din neamul său, îl luau în derâdere. Însă el le-a zis: „Dacă râdeţi de noi, vom râde şi noi de voi, asemenea cum râdeţi. ~ Şi veţi afla voi cui îi va veni chinul care-l va umili şi peste cine va veni chinul dăinuitor!” ﴿[Coran 11:36-39]
﴾ Iar când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat cuptorul, am spus Noi: „Adu pe ea din fiecare [seminţie] câte doi soţi şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost deja dată -, şi pe cei care au crezut”. Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini. ~ Şi a zis el: „Urcaţi-vă pe ea! În numele lui Allah va fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător, Îndurător!” ﴿[Coran 11:40,41]
﴾ „Şi când a purces cu ei printre valuri ca munţii, l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă împreună cu noi, nu fi laolaltă cu necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!” Şi valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el a fost printre cei înecaţi!” ﴿[Coran 11:42,43]
﴾ Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi L-a chemat Noe pe Domnul său şi a zis: “Doamne, fiul meu este din familia mea! Făgăduinţa Ta este Adevărul, iar Tu eşti cel mai drept dintre cei drepţi!” ~ A zis: „O, Noe! El nu este din stirpea ta. Aceasta [pe care a săvârşit-o el] este o faptă necinstită. Nu-mi cere aceea despre care tu nu ai ştiinţă! Eu te îndemn pentru ca tu să nu fi printre cei nepricepuţi!” ﴿[Coran 11:44-46]
﴾ „Atunci a zis: „Doamne, eu caut iertare la Tine că Te întreb despre ceea ce nu s-ar cuveni să Te întreb, iar de nu mă vei ierta şi nu vei fi îndurător cu mine, voi fi printre cei pierduţi”. ~ S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare şi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi. ~ Acestea sunt câteva veşti despre cele neştiute [de oameni], pe care Noi ţi le revelăm şi pe care nu le-aţi ştiut nici tu, nici neamul tău, mai înainte de aceasta. Deci fii răbdător, căci sfârşitul va fi al celor temători [de Allah]!” ﴿[Coran 11:47-49]
Allah Preaputernicul a grăit în Surat Al-Anbiya:
﴾ „Şi [adu-ţi aminte de] Noe, când a chemat el, mai înainte, şi i-am răspuns Noi şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de spaima cea mare. ~ Şi l-am ajutat Noi împotriva neamului care ţinea semnele Noastre de minciună. Ei erau un neam rău şi i-am înecat pe ei cu toţii.” ﴿ [Coran 21:76,77]
În Surat Al-Mu’minun se spune:
﴾ „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi el a zis: „O, neam al meu!Adoraţi-L voi pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afară de El. Oare nu vă temeţi voi?” ~ Şi au zis căpeteniile neamului său, care nu au crezut: “Acest nu este decât un om asemenea vouă, care voieşte să se ridice deasupra voastră. Dacă Allah ar fi voit, ar fi făcut să coboare îngeri. Noi n-am auzit aceasta de la străbunii noştri din vechime! ~ [Au zis unii dintre ei]: „Acesta nu este decât un bărbat posedat. Deci aşteptaţi voi până la un timp!” ﴿[Coran 23:23-25]
﴾ Şi a zis el: „Doamne! Ajută-mă pe mine, fiindcă ei mă învinuiesc de minciună!” ~ Şi i-am revelat Noi: „Fă-ţi arca sub ochii Noştri şi după revelaţia Noastră! Iar când va veni porunca Noastră şi va clocoti cuptorul, atunci du pe ea din fiecare [specie] câte o pereche şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul! Şi nu vorbi cu Mine pentru aceia care s-au purtat cu nelegiuire, căci ei sunt înecaţi!” ﴿[Coran 23:26,27]
﴾ „Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu eşti cel mai bun dintre coborâtori!” ~ Întru aceasta sunt semne, iar Noi suntem ispititori.” ﴿ [Coran 23:28-30]
Allah grăieşte în Surat Aş-Şu’ara:
﴾ Neamul lui Noe i-a socotit pe trimişi mincinoşi, ~ Atunci când fratele lor Noe le-a zis: „Oare nu aveţi voi frică?” ~ Eu sunt pentru voi un trimis vrednic de încredere, ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! ~ Şi nu vă cer pentru aceasta nici o răsplată, căci răsplata mea Îi revine Domnului lumilor. ~ Aşadar fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare!” ﴿ [Coran 26:105-110]
﴾ Dar ei au zis: „Oare să-ţi dăm ţie crezare, când pe tine te urmează cei mai josnici [oameni]?” ~ A zis el: „Eu nu am cunoştinţă de ceea ce fac ei, Socoteala lor nu este decât la Domnul meu, dacă măcar aţi pricepe. ~ Şi eu nu îi alung pe credincioşi: ~ Eu nu sunt decât un prevenitor limpede”. ~ Au zis ei: „Dacă nu încetezi, Noe, vei fi dintre cei loviţi cu pietre!” ﴿ [Coran 26:111-116]
﴾ A zis el: „Doamne, neamul meu mă socoteşte mincinos, ~ Deci hotărăşte între mine şi între ei şi mântuieşte-mă pe mine împreună cu cei credincioşi!” ~ Atunci l-am mântuit Noi pe el împreună cu cei care erau cu el în arca încărcată ~ Şi apoi i-am înecat pe cei rămaşi. ~ Întru aceasta este un semn, dar cei mai mulţi dintre ei nu au fost credincioşi. ~ Iar Domnul tău este Atotputernic [şi] Îndurător. ﴿[Coran 26:117-122]
În Surat Al-Ankbut se spune:
﴾ „Şi Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi a rămas printre ei o mie de ani fără cincizeci de ani. Şi i-a apucat pe ei potopul, pentru că au fost nelegiuiţi. ~ Şi i-am mântuit Noi pe el şi pe locuitorii corăbiei şi am făcut Noi [această întâmplare] un semn pentru lumi.” ﴿ [Coran 29:14,15]
În Surat As-Saffat se spune:
﴾ „Şi l-am mântuit pe el împreună cu familia lui de nenorocirea cea mare, ~ Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas. ~ Şi am lăsat Noi pentru neamurile care au venit după ele [această binecuvântare]: ~ „Pace asupra lui Noe în toate veacurile!” ~ Astfel îi răsplătim Noi pe binefăcători. ~ El a fost unul dintre robii Noştri dreptcredincioşi. ~ Apoi i-am înecat Noi pe ceilalţi.” ﴿[Coran 37:76-82]
În Surat Al-Qamar se spune:
﴾ „Înainte de ei, au ţinut de minciună neamul lui Noe şi ei l-au socotit mincinos pe robul Nostru şi au zis: „[El este] un nebun!” Şi el a fost ocărât [de necredincioşi]. ~ Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să fie biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a curs potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit apa, după o poruncă ce a fost hotărâtă.” ﴿[Coran 54:9-12]
﴾ „Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea durată din scânduri şi cuie, ~ Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru cel ce a fost tăgăduit. ~ Şi am lăsat-o Noi ca un semn [de prevenire]. Dar oare se află cine să ia aminte? ~Şi cum a fost chinul Meu şi prevenirile Mele? ~ Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte?” ﴿ [Coran 54:13-17]
Şi, în cele din urmă, Allah a revelat un întreg capitol (sură) despre Noe şi despre neamul său, după cum urmează: ﴾ „În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător” ﴿ ﴾ Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, [zicându-i]: „Îndeamnă neamul tău, înainte de a se abate asupra lui o osândă dureroasă!” ~ A zis el: „O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L pe Allah, fiţi cu frică de El şi daţi-mi ascultare! ~ El vă va ierta o parte din păcatele voastre şi vă va da vouă răgaz până la un termen hotărât. Însă când va veni termenul hotărât de
Allah, el nu va mai putea fi amânat, dacă voiţi să ştiţi!” ﴿[Coran 71:1-4]

﴾ El a zis: „Doamne, eu am chemat neamul meu, noaptea şi ziua, ~ Însă chemarea mea nu a făcut decât să le sporească fuga. ~ Şi de câte ori i-am chemat ca să le ierţi lor, ei şi-au vârât degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi au stăruit şi s-au arătat cu mare trufie; ~ Apoi i-am chemat cu glas tare; ~ Apoi le-am vorbit lor deschis şi le-am vorbit lor în taină ~ Şi le-am zis lor: „Rugaţi-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Iertător, ~ Pentru ca El să trimită asupra voastră cerul cu ploaie din belşug ~ Şi pentru ca să vă dăruiască vouă averi şi copii şi să vă dea vouă grădini şi să vă dea vouă pâraie!” ﴿[Coran 71:5-12]
﴾ „Ce este cu voi că nu vă rugaţi lui Allah, aşa cum se cuvine, ~ După ce El v-a creat pe voi în [mai multe] faze? ~ Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah şapte ceruri, unul peste altul ~ Şi a făcut Luna să le fie lor lumină şi a făcut Soarele ca o candelă? ~ Allah v-a făcut pe voi să răsăriţi asemenea ierburilor, din pământ, ~ Apoi vă va aduce pe voi înapoi la el şi vă va face să ieşiţi cu adevărat. ~ Şi Allah v-a făcut vouă pământul ca un covor, ~ Pentru ca voi să umblaţi pe el, pe cărări largi!” ﴿ [Coran 71:13-20]
﴾ Noe a zis: „Doamne, ei s-au arătat cu nesupunere faţă de mine şi îl urmează pe acela ale cărui averi şi ai cărui copii nu fac decât să-i sporească pierderea! ~ Şi ei au născocit un vicleşug prea mare ~ Şi au zis: „Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa’ şi pe Yaguth şi pe Ya’uq şi pe Nasr!” ~ Ei i-au adus pe mulţi în rătăcire. [Doamne,] nu le spori nelegiuiţilor decât rătăcirea!” ﴿[Coran 71:21-24]
﴾ „Din pricina păcatelor lor ei au fost înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc şi nu au aflat pentru ei ajutoare afară de Allah!” ~ Şi Noe a zis: „Doamne, nu lăsa pe pământ nici un sălăşluitor într-o casă, dintre necredincioşi, ~ Căci, dacă-i vei lăsa [în viaţă], ei îi vor duce în rătăcire pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât păcătoşi necredincioşi! ~ Doamne! Iartă-mă pe mine şi pe părinţii mei şi pe cel care intră în casa mea cu credinţă, ca şi pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase, şi nu le spori nelegiuiţilor decât pierderea!” ﴿[Coran 71:25-28]
Am menţionat şi mai înainte Hadisul relatat de Ibn Abbas, şi anume: „Au existat zece Qarn între Adam şi Noe şi ei toţi au trăit urmând calea islamului.” (Al-Bukhari) Am spus de asemenea că prin Qarn se înţelege fie un secol, fie o generaţie, fie un neam de oameni.
După neamurile drept-credincioase, oamenii au început treptat să slăvească idoli. Imamul Bukhari a relatat de la Ibn Abbas. Acesta din urmă a explicat acest verset: Şi au zis: „Nu-i părăsiţi niciodată pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi niciodată pe Wadd şi pe Suwa’ şi pe Yaguth şi pe Ya’uq şi pe Nasr!” [71:23] El a zis: „Acestea erau numele unor oameni cucernici ce se aflau printre ei. După moartea acestora, Satana i-a amăgit pe oameni să înalţe statui pe locurile unde aceştia obişnuiau să stea şi să le numească după numele lor. Şi aşa au făcut,însă ei nu au fost slăviţi decât în momentul în care neamul acesta s-a stins din viaţă şi noul neam s-a abătut de la dreapta Cunoaştere.” Ibn Abbas a spus: „Mai târziu, acei idoli au fost slăviţi de către arabi.” Ibn Jarir a relatat că Muhammed bin Qais a spus: „Au existat oameni cucernici în perioada dintre Adam şi Noe şi aceştia au avut urmaşi ce i-au luat drept modele. După ce au murit, urmaşii lor au spus: «Dacă am putea să le facem lor statui, va fi mai plăcut şi pentru noi în slăvirea noastră [n.t. pentru Allah] şi ne vor aminti şi de ei.» Astfel că au înălţat statui înfăţişându-i pe aceştia.
Însă când neamul acesta a murit şi un altul s-a ridicat, Iblis a pătruns în gândurile lor spunându-le: «Strămoşii voştri i-au venerat şi datorită slăvirii acestora obţineau ploaie, aşadar de ce nu faceţi şi voi acelaşi lucru?» Şi astfel au început ei să-i slăvească.”
Abul-Mutahhir a relatat: „Oamenii l-au menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab şi aceştia erau alături de Abu Ja’far (Al-Baqir) în timpul rugăciunii. Când a terminat rugăciunea, le-a zis: «L-aţi menţionat pe Yazid bin Al-Muhallab; el a fost ucis într-un ţinut unde pentru prima oară au fost slăviţi idoli. Apoi l-a menţionat pe Wadd şi a zis: „Acesta a fost un om cucernic, iubit de neamul său. Însă când a murit, neamul său a înconjurat mormântul lui în Babilon şi a fost copleşit de durere. Când Iblis a văzut durerea pricinuită de moartea lui, s-a arătat lor sub înfăţişare umană şi le-a zis: „Am văzut mâhnirea voastră la moartea acestui om, astfel că aş putea eu înălţa o statuie asemenea lui chiar în acest loc, pentru a vă putea reaminti de el!” Aceştia au răspuns: „Da!” Astfel că a făcut o statuie având înfăţişarea acestuia. Au înălţat-o în locul lor de întrunire şi astfel şi-au amintit de el. Când Iblis a observat promptitudinea cu care îşi aminteau de el, le-a sugerat:
«Să construiesc eu o statuie care să aibă înfăţişarea lui în casa fiecăruia dintre voi, astfel încât fiecare dintre voi să-şi amintească de el în casa sa?» Şi ei au fost de acord. Generaţiile următoare au văzut ce făcuseră părinţii lor pentru a-şi aduce aminte de el. Totuşi copiii lor nu aveau nici cea mai mică idee despre cum îl pomeniseră părinţii lor, astfel că treptat-treptat l-au luat drept zeul lor. Primul care va fi slăvit în locul lui Allah a fost Wadd, idolul pe care îl numiseră astfel.»”
În concluzie, fiecare idol a fost slăvit de un grup diferit de oameni. Şi după mai multe veacuri, oamenii au început să-şi facă idoli pentru ei înşişi, astfel încât autoritatea lor să fie pe deplin recunoscută; şi aceştia au fost slăviţi în locul lui Allah.
S-a relatat că atunci când Umm Salama şi Umm Habiba i-au menţionat biserica numită „Maria” pe care o văzuseră în Etiopia şi i-au descris frumuseţea şi imaginile pe care le văzuseră în interiorul acesteia, Mesagerul lui Allah – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – a spus: „Acele imagini erau ale unor dreptcredincioşi la a căror moarte oamenii au înălţat pe mormintele lor locuri de venerare. Apoi au zugrăvit acele imagini în interior. Aceştia sunt cele mai josnice creaturi ale lui Allah.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: