100 Hadisuri Qudsi


Superioritatea monoteismului
1. Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis că Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: „Răsplata celui care face o faptă bună va fi de zece ori mai mare decât fapta sa sau chiar mai mult. Acela care a săvârşit un păcat va fi pedepsit numai pentru atât sau Eu îl voi ierta. Oricine se apropie de Mine cu o palmă, Eu Mă voi apropia de el cu un cot. Şi oricine se apropie de Mine cu un cot, Eu Mă voi apropia de el cu un stânjen. Şi oricine vine la Mine mergând, Eu Mă voi duce la el în fugă. Iar cel care vine înaintea Mea cu păcate mari, aproape cât Pământul, cu condiţia ca el să nu-Mi asocieze Mie nimic, Eu Mă voi întoarce spre el cu iertare la fel de mare”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim, Ibn Majah şi Ahmad în al său „Musnad”.
În altă tradiţie profetică se susţine: „Cel care Îi va asocia ceva lui Allah va intra în Iad” (Muslim).
2. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciunul dintre voi nu va disputa în ce priveşte drepturile voastre din această lume cu mai multă vehemenţă decât credincioşii cu Domnul lor pentru fraţii lor trimişi în Iad”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Ei vor spune: «O, Allah! Confraţii noştri obişnuiau să se roage cu noi, să postească cu noi şi să îndeplinească pelerinajul cu noi. Dar Tu i-ai trimis în Foc»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în continuare: „Allah va spune: «Duceţi-vă şi aduceţi pe oricine cunoaşteţi (dintre ei)»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Credincioşii se vor duce la ei şi îi vor recunoaşte după faţă. Unii dintre ei vor fi
cuprinşi de foc până la jumătatea labei, iar alţii până la glezne. Îi vor aduce şi vor spune: «O, Allah! I-am scos pe cei pe care ne-ai poruncit»”. Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «Aduceţi-i pe aceia care au în sufletul lor credinţă care să cântărească cât un dinar (moneda)». Apoi El va spune: «Scoateţi-i pe cei care au în inima lor credinţă care să cântărească cât jumătate de dinar», până când El va spune: «Scoateţi-i pe cei care au în inima lor credinţă egală cu greutatea unui atom»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Nasa’i şi Ibn Majah.
După ce a relatat acest hadis, Abu Sa‘id a spus: „Cel care nu acceptă acest hadis ca fiind adevărat să citească acest verset:
«Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui voieşte. Iar acela care pune în rând cu Allah un părtaş, născoceşte un mare păcat!»” (Coran 4: 48).
Primejdia Şirk-ului (atribuirea de asociaţi lui Allah)
3. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua de Apoi, Ibrahim / Avram (pacea fie asupra sa!) îşi va vedea tatăl Azar (într-o stare jalnică), iar faţa lui va fi întunecată şi plină de praf. Atunci Ibrahim îi va reaminti: «Nu ţi-am spus eu să nu te impotrivesti mie ?». Tatăl lui îi va răspunde: «Astăzi nu te voi nega!». Apoi Ibrahim va spune: «O, Allah! Mi-ai promis să nu mă dezonorezi în Ziua de Apoi. Şi ce este mai ruşinos pentru mine decât tatal meu ?». Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune: «Am interzis Paradisul pentru necredincioşi». Apoi se va spune: «O, Ibrahim, priveşte! Ce este sub picioarele tale?». El se va uita şi
îşi va vedea tatăl ca o hienă, murdărit cu noroi, prins de picioare şi aruncat în Iad”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
Din cauza necredinţei, Azar nu va fi iertat, în pofida intervenţiei fiului său Ibrahim / Avram (pacea fie asupra sa!) pentru el, ci va fi transformat într-un animal şi trimis în Iad. De asemenea, acest hadis ne arată că păgânilor, cu oricine s-ar înrudi, le va fi interzis pentru totdeauna să intre în Paradis. Ei vor rămâne în Iad şi vor suferi chinurile pedepsei de care au fost avertizaţi prin profeţii lui Allah, de-a lungul timpului.
Este important de menţionat faptul că cei care au trăit între două profeţii şi n-au descoperit mesajul divin au fost numiţi de profetul Muhammed, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, Ahlul Fetrah. Aceştia vor fi judecaţi de Allah Preaînaltul în Ziua Judecăţii în funcţie de faptele lor, fie se va îndura de ei, fie nu. În aceeaşi situaţie sunt şi nemusulmanii care caută adevărul despre religia islamică însă nu reuşesc să o descopere din cauza preconcepţiilor şi a mediatizării denigratoare din societatea în care trăiesc. Allah Preînaltul spune în Coranul Cel Sfânt: „Cel care urmează calea cea dreaptă o urmează numai pentru sine însuşi iar cel care rătăceşte, rătăceşte tot pentru sine însuşi. Şi nu va purta un suflet povara altuia Şi Noi n-am chinuit [niciodată un neam] înainte de a-i trimite un profet.” 17:15
4. Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune persoanei cel mai puţin pedepsită dintre oamenii din Iad, în Ziua Judecăţii: «Ai ceva pe pământ, pe care să-l oferi drept răscumpărare (pentru a te proteja de chinurile focului)?». El va spune: «Da». Apoi Allah va spune: «În timp ce te aflai în şalele lui Adam ţi-am cerut mai puţin decât atât – să nu-
Mi asociezi pe nimeni -, dar ai refuzat şi i-ai adorat pe alţii pe lângă Mine»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Concluzia acestui hadis este că un credincios ale cărui păcate acoperă întregul glob va fi iertat, atât timp cât nu-I asociază pe nimeni lui Allah.
Avertizare împotriva ipocriziei
5. Mahmud bin Labid (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel mai înspăimântător lucru de care mă tem pentru voi este politeismul minor». Companionii au întrebat: «Ce este politeismul minor?». El a răspuns: «Este aroganta .» şi a adăugat că, în Ziua Judecăţii, când va răsplăti oamenii pentru faptele lor, Allah Atotputernicul şi Gloriosul le va spune: «Duceţi-vă la aceia de dragul cărora obişnuiaţi să îndepliniţi fapte bune şi vedeţi dacă veţi obţine vreo răsplată de la ei»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost menţionat în „Musnad” de Ahmad.
6. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Dintre toţi cei pe care oamenii Mi-i asociază, Eu sunt Cel care nu are deloc nevoie de asociere. Iar pe oricine îndeplineşte o faptă prin care Îmi asociază pe alţii Eu îl voi abandona – pe el şi actul lui de politeism»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Şirk (politeismul) este un păcat şi, dacă cel care îl îndeplineşte moare fără să se căiască, el nu va fi niciodată
iertat. Cu siguranţă, Allah a interzis Paradisul celui care Îi atribuie asociaţi în adorare; locuinţa aceluia va fi focul.
Cel a cărui intenţie nu este pură va merita Iadul. Puritatea intenţiei este esenţială în toate faptele
7. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Primul dintre oamenii a căror situaţie va fi decisă în Ziua Judecăţii va fi cel care a murit ca martir. El va fi adus în faţă. Allah îi va face cunoscute binecuvântările Lui (dăruite lui în timpul vieţii). Bărbatul le va recunoaşte. Apoi Allah îl va întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Am luptat pe calea Ta până când am murit ca martir». Allah va spune: «Minţi. Ai luptat numai ca să fii numit un luptător neînfricat», şi s-a spus, Apoi va porunci împotriva lui. Astfel, el va fi tras de faţă şi aruncat în Iad.
Al doilea va fi un bărbat care a studiat ştiinţa . Apoi, el i-a învăţat mai departe pe alţii şi a recitat Coranul. El va fi adus (pentru judecată). Allah îi va aminti de favorurile Lui (pe care le-a revărsat din abundenţă asupra sa în timpul vieţii). El va recunoaşte (că s-a bucurat de ele în această viaţă). Apoi, Allah îl va întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Am dobândit cunoştinţe şi le-am împărtăşit şi, de asemenea, am recitat Coranul de dragul Tău». Allah va observa: «Ai minţit, deoarece tu ai dobândit cunoştinţe pentru a fi renumit ca savant şi ai recitat Coranul pentru a ţi se spune Qari (cel care recită Coranul conform regulilor) şi s-a spus ». Apoi va porunci împotriva lui. Astfel, el va fi tras de faţă şi aruncat în Iad.
Al treilea va fi un bărbat pe care Allah l-a făcut foarte bogat şi căruia i-a dăruit orice fel de avere. El va fi adus pentru judecată. Allah îi va aduce la cunoştinţă darurile Sale pe care i le-a oferit în timpul vieţii. El le va recunoaşte. Apoi, Allah îl va
întreba: «Ce ai făcut cu ele?». El va răspunde: «Nu am lăsat nicio modalitate în care Îţi place să fie cheltuiţi banii fără să îi fi cheltuit de dragul Tău». Allah va spune: «Minţi. Ai făcut acestea să ţi se spună generos (în societate); (şi s-a spus. Acum nu meriţi altceva în Viaţa de Apoi decât Iadul». Allah va porunci împotriva lui şi va fi târât cu faţa în jos şi apoi aruncat în Iad”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Nasa’i.
Puritatea intenţiei stă în spatele oricărei fapte. Dacă vei depune eforturi pentru a face impresie, nu vei primi nicio răsplată. În cele din urmă, dacă cineva iubeşte pe altcineva din motive pur lumeşti, aceasta nu va conta în Viaţa de Apoi. Dar dragostea de dragul lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este o virtute mare în Viaţa de Apoi. O asemenea dragoste poate fi dragostea unui musulman de a învăţa de la fratele său sau de a-l lua drept tovarăş în faptele bune, fără niciun considerent lumesc; dacă există ceva lumesc, intenţia nu este pură.
Superioritatea celor care nu folosesc amulete, nu s-au ars singuri şi nici nu cred în superstiţii
8. Ibn Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua Judecăţii, naţiunile vor fi aduse. Când îmi voi vedea comunitatea (Umma), voi fi uimit de numărul (membrilor săi) şi de forma sa deosebită. Ei vor umple câmpiile şi munţii. Allah mă va întreba: «Eşti mulţumit?». Voi răspunde: «Da, Doamne». El va răspunde: «Pe lângă aceşti oameni, încă şaptezeci de mii de persoane (adică – atât de mulţi) vor intra în Paradis fără a da socoteală. Ei vor fi dintre aceia care nu s-au vindecat cu ruqya (recitări şi amulete), nici nu s-au ars singuri, nici nu au crezut în prevestiri negre (semne), ci, în schimb, şi-au pus toată
încrederea în Domnul lor». Auzind acestea, ‘Ukkaşa a spus: «Roagă-te la Allah (să fiu printre aceştia)»; Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O, Allah! Fă-l să fie unul dintre ei». O altă persoană a spus: «Invocă binecuvântarea şi pentru mine (ca Allah să mă facă unul dintre ei)». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «‘Ukkaşa ţi-a luat-o înainte în această privinţă»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ibn Hibban în cartea sa.
Amuleta este un lucru purtat în jurul gâtului pentru a obţine protecţie împotriva spiritelor rele sau a vrăjilor, cei care nu s-au ars, face referire la un tratament prin arderea anumitor parti al e corpului. Prevestiri negre, se referă la o altă practică păgână, atunci cand vroiau să facă un lucru sau să plece în călătorie, ei aruncau cu piatra în păsări iar dacă păsările fugeau în partea dreaptă era un semn bun ce îi îndemna să ducă fapta la capăt iar dacă pasărea zbura în partea stângă era semn rău, şi astfel renunţau la acea faptă .
Măreţia Îndurării lui Allah
9. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Îndurarea Mea a întrecut Mânia Mea»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Un exemplu al Îndurării lui Allah faţă de slujitorii Săi
10. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Oricând slujitorii Mei intenţionează să îndeplinească o faptă rea, (le spun îngerilor care notează faptele): ´Nu o notaţi (ca dovadă) împotriva lui până când el nu o îndeplineşte (în fapt). Dacă a făcut astfel, notaţi-o exact ca pe o (singură) faptă în cartea sa. Dar, dacă se abţine să o îndeplinească, de dragul Meu, notaţi-o ca pe o (faptă bună ) virtute în favoarea sa. Iar când intenţionează să facă o faptă bună, dar nu o îndeplineşte, notaţi-o ca pe o (faptă bună ) virtute pentru el. Şi, dacă o pune în practică, notaţi o răsplată egală între zece şi şapte sute de ori (în favoarea sa)´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari, Muslim şi Tirmidhi.
Hadisul de mai sus descrie pe scurt faptul că Allah, dacă El vrea, poate ierta şi pe cea mai păcătoasă persoană care crede în Unicitatea lui Allah şi în Profeţia lui Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Dar nu înseamnă că o persoană ar trebui să folosească aceasta drept justificare şi să se implice intenţionat în fapte rele, bazându-se pe Îndurarea lui Allah. Un bun musulman, care are în inima sa frică de Allah, trebuie să îndeplinească numai fapte bune şi să evite păcatele, conform poruncilor enunţate în Coran şi în hadisuri.
Avertisment dat celor care îşi pierd speranţa în Îndurarea lui Allah
11. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Erau două persoane care se aveau ca fraţii între fiii lui Israel. Unul era ocupat cu săvârşirea de păcate, în timp ce celălalt era dedicat adorării. Cel devotat obişnuia să îl vadă pe prietenul său păcătuind şi să îl sfătuiască: ´Încetează să mai faci astfel´. Într-o zi, când şi-a găsit prietenul păcătuind, i-a spus: ´Evită acest lucru´. Prietenul său i-a spus: ´Lasă-mă în pace. Ai fost trimis să îmi porţi de grijă?´. Cel devotat a spus: ´Jur pe Allah, El nici nu te va ierta, nici nu te va primi în Paradis´. Când au murit, au fost aduşi în faţa Stăpânului Lumilor. Allah l-a întrebat pe cel devotat adorării: ´Erai sigur că Mă cunoşti sau aveai putere asupra a ceea ce este în mâinile Mele?´. Apoi i-a spus păcătosului: ´Du-te şi intră în Paradis – prin Îndurarea Mea – şi le-a poruncit îngerilor în legătură cu cel devotat: ´Conduceţi-l în Iad´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Abu Dawud în cartea sa „Sunan”.
După ce a relatat acest hadis, Abu Huraira a comentat: „Jur pe Cel în mâinile căruia se află sufletul meu: O vorbă rostită de cel devotat a distrus faptele lui bune din viaţa sa de aici şi din cea de Apoi”.
Acest hadis evidenţiază faptul că nimeni nu trebuie să pretindă că o persoană va intra în Paradis sau va păşi în Iad, pentru că verdictul în aceste cazuri Îi aparţine lui Allah Cel Atotputernic şi El va decide ceea ce Îl va mulţumi. Unei persoane drepte i se cere să facă bine şi să evite răul numai de dragul lui Allah şi să îi sfătuiască pe ceilalţi să facă în acelaşi mod. Nu ar trebui să rostească asemenea cuvinte care sfidează autoritatea lui Allah. Mai mult decât atât, este greşit să aluneci în disperare de teamă că ai pierdut Îndurarea lui Allah.
12. Jundub (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat că o persoană a spus: „Jur pe Allah! Allah nu îl va ierta pe cutare (persoană)”. De aceea Allah Preaînaltul a afirmat: „Cine este cel care jură (pe Mine) că Eu nu-l voi ierta pe cutare? (Ascultă!) Cu siguranţă l-am iertat pe cutare şi ţi-am anulat faptele tale, sau cum Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi menţionat în „Mu’jam At-Tabrani Al-Kabir”.
Acest hadis ne atrage atenţia asupra conduitei respectuoase pe care un musulman trebuie să o aibă faţă de Allah Atotputernicul şi Gloriosul şi ne învaţă că o persoană nu ar trebui să se implice în lucruri pe care doar Allah Atotputernicul şi Gloriosul poate să le decidă, adică nimeni nu poate şti cine va merge în Iad şi cine va intra în Paradis.
Frica de Allah
13. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat citându-l pe Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care le-a spus companionilor lui: „Unul dintre oamenii din primele generaţii sau de dinainte de voi a spus ceva şi anume că Allah l-a binecuvântat cu bogăţie şi copii. Când moartea s-a apropiat de el, şi-a întrebat copiii: «Cum am fost ca tată?». Ei au răspuns: «Ai fost cel mai bun tată». El a spus: «Nu am păstrat şi nici nu am îndeplinit vreo faptă bună pentru Allah. Dacă Allah mă va prinde, El mă va pedepsi. Deci fiţi atenţi! Când voi muri, ardeţi-mă până când voi deveni ca un tăciune, apoi făceţi-mă pulbere şi împrăştiaţi-mi (cenuşa în aer) într-o zi furtunoasă»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „A făcut legământ cu copiii săi şi apoi a murit. Ei i-au respectat voinţa şi i-au răspândit cenuşa în aer într-o zi
furtunoasă. Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Fii!» şi el a fost întrupat în faţa Lui. Allah Preaînaltul l-a întrebat: «O, slujitorul Meu! Ce te-a determinat să faci ceea ce ai făcut?». El a răspuns: «A fost frica faţă de Tine (aşa că am vrut să nu apar în faţa Ta)»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Allah Preaînaltul l-a răsplătit cu Îndurarea Sa”; Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus a doua oară: „Allah nu l-a pedepsit”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Acest bărbat credea în Puterea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul de a învia şi pedepsi oamenii. Credinţa şi frica lui l-au determinat să facă aceste lucruri care i-au atras iertarea lui Allah.
Pe acela căruia îi place să-L întâlnească pe Allah (murind ca martir) şi lui Allah îi place să îl întâlnească
14. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că Allah Preaînaltul a spus: „Dacă slujitorului Meu îi place să Mă întâlnească, Mie de asemenea Îmi place să îl întâlnesc. Dacă el urăşte să Mă întâlnească, Eu de asemenea urăsc să Mă întâlnesc cu el”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Nasa’i.
Acest hadis ne arată că, atunci când un musulman se gândeşte la moarte, el speră să intre în Paradis. Astfel, lui îi place moartea – mai mult sau mai puţin. Dar necredincioşilor le este frică de moarte pentru că nu au nici credinţă, nici speranţă de a intra în Paradis. Credinciosului căruia îi place Paradisul, îi place şi moartea, de asemenea, pentru că astfel Îl va întâlni pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul. Prin urmare lui Allah Îi place de asemenea să îl întâlnească.
Allah protejează credinciosul în această viaţă şi în Viaţa de Apoi
15. Safwan bin Muhriz Al-Mazini a relatat: „În timp ce mă plimbam cu Ibn ‘Umar (Allah să fie mulţumit de ei!), ţinându-l de mână, un bărbat a apărut deodată şi i-a spus: «Ce l-ai auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând despre discuţiile confidenţiale (conversaţiile secrete)?». El a spus: «L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: (În Ziua Judecăţii), Allah se va apropia de un credincios şi îl va ierta şi îi va acoperi (păcatele). Apoi Allah va spune: ´Ştii păcatul cutare? Ştii cutare?´. El va răspunde: ´Da, Domnul meu!´. Această discuţie va continua până când Allah îl va face să îşi mărturisească păcatele şi el va crede că este pierdut. Apoi Allah va spune: ´Ţi-am ascuns (păcatele tale pe pământ) şi te iert şi astăzi´. Apoi i se va da cartea care conţine faptele lui bune. În ceea ce priveşte necredincioşii şi ipocriţii, martorii vor spune: ´Aceştia sunt oamenii care nu au crezut în Domnul lor. Priveşte! Blestemul lui Allah este asupra păcătoşilor´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari, Muslim şi Ibn Majah.
Îndurarea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul poate fi observată în această lume. O dovadă este că El ascunde păcatele unora, cu toate că El este Atotputernic, Atoateştiutor. O altă dovadă este că El iartă aceleaşi păcate în Viaţa de Apoi. De asemenea, El, Atotputernicul şi Gloriosul, îţi poate descoperi păcatele pentru a te pedepsi în această lume. Aşadar trebuie să ţinem cont întotdeauna că Allah ne vede,
Superioritatea credinciosului
16. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Cu adevărat, credinciosul este pentru mine într-un loc bun. El Mă slăveşte chiar şi când îi iau sufletul dintre coaste»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în cartea lui Ahmad – „Musnad”.
În acest hadis ni se evidenţiază că Allah Atotputernicul şi Gloriosul răsplăteşte suferinţa unui credincios în clipa morţii şi îl răsplăteşte şi mai mult pe cel care, în timpul acestei suferinţe a morţii, cauzată de Allah Atotputernicul şi Gloriosul, încă Îl slăveşte pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul.
Şoaptele diavolului
17. Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Urmaşii tăi vor rămâne încă întrebându-se: ´Ce este aceasta? Ce este aceasta?´, până când vor spune: ´Allah a făcut creaţia, dar atunci cine L-a creat pe Allah?´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Diavolul are un rol important în a-i face pe oameni să îşi pună astfel de întrebări despre Allah Atotputernicul şi Gloriosul. Înainte de a ne apleca asupra unor asemenea întrebări inspirate de diavol, la care nimeni nu poate răspunde, trebuie să ne punem o întrebare: „Ştim totul despre creaţii ca să întrebăm despre Creator?”. Creatura nu poate şti niciodată cum să răspundă la o asemenea întrebare despre Allah Atotputernicul şi Gloriosul. Allah ne-a creat pe noi, iar existenţa lui Allah este evidentă pentru noi toţi. El există prin Sine Însuşi, în totalitate; întrebarea „Cum?” – referitoare la acest aspect – este dincolo de capacitatea de înţelegere a minţii
umane, deci este o întrebare absurdă, însă scopul diavolului este de a duce oamenii în rătăcire. Dacă vei avea parte de asemenea şoapte din partea diavolului, Îl poţi ruga pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul să te protejeze şi poţi spune: „Cred în Allah şi în Profetul Lui”.
Interzicerea mândriei şi vanităţii
18. Abu Sa‘id Al-Khudri şi Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de ei!) au relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Gloria este veşmântul lui Allah şi mândria este mantia Sa. Allah a spus: «Pe cel care se întrece cu Mine în ce priveşte acestea, îl voi pedepsi»”.
Gloria şi Mândria sunt calităţi ale lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul; de aceea un musulman ar trebui întotdeauna să fie umil şi să nu îşi atribuie aceste calităţi, orice ar fi.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim, Ibn Majah şi Abu Dawud.
Fiul lui Adam rosteşte o minciună împotriva Domnului său şi Îi aduce ofense
19. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Fiul lui Adam mă face mincinos, deşi nu ar trebui (să facă aceasta), şi Îmi aduce ofense, deşi nu are niciun drept să facă aceasta. Cât despre acuzaţia lui că Eu mint, el afirmă că nu va fi re-creat (înviat) aşa cum a fost creat, deşi re-crearea lui este mai uşoară pentru Mine decât prima creaţie. Cât despre ofensele aduse Mie, el afirmă că Allah are un fiu,
dar Eu sunt Unic, Stăpânul Etern. Eu nu zămislesc şi nu sunt născut şi nu am pe nimeni egal»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Nasa’i.
A-I face asociaţi lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este ca şi cum I te-ai adresa lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul folosind apelative necuviincioase. Allah Atotputernicul şi Gloriosul este Unicul şi Singurul Dumnezeu.
Toată lumea va acţiona conform propriului destin
20. Abdur-Rahman bin Qatada As-Salmi a spus că l-a auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Allah l-a creat pe Adam, i-a scos urmaşii din şalele acestuia şi a spus: «Aceştia vor merge în Iad şi aceştia în Paradis»”. „Cineva a spus”, a adăugat naratorul: „«O, Profet al lui Allah, atunci de ce să ne mai străduim?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Veţi face aşa cum vă este destinul»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ahmad.
Allah este Atoateştiutor şi i-a aşezat pe toţi în Iad sau în Paradis în virtutea cunoaşterii Lui referitoare la ceea ce se va întâmpla în viitor. Cu alte cuvinte, destinul unei persoane Îi este cunoscut lui Allah, dar pentru respectivul individ rămâne absolut necunoscut.
Superioritatea celor care nu cred în stele
21. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu vedeţi ceea ce Allah a spus: «De cate ori ofer un dar slujitorilor Mei, unii dintre ei se transformă în tăgăduitori şi spun: ´Planetele şi prin planete´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Nasa’i.
Acest hadis evidenţiază modul greşit în care necredincioşii îi atribuie altcuiva darurile lui Allah. De exemplu, ei cred că asemenea lucruri şi daruri sunt cauzate de stele şi planete. Ce judecată greşită!
Descurajarea disperării
22. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut pe lângă nişte companioni care râdeau. El le-a spus: „Dacă aţi şti ce ştiu eu, aţi râde foarte puţin şi aţi plânge mult”. Apoi Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!) a venit la el şi i-a spus: „Allah îţi transmite: «De ce îi deznădăjduieşti pe slujitorii Mei (că au pierdut Îndurarea Mea)». Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors şi ne-a spus: «Aveţi speranţă, fiţi fericiţi»”.
Lanţul naratorilor este autentic şi hadisul a fost relatat de Ibn Hiban în Az Zawaid.
Există întotdeauna speranţă atât timp cât credem că Îndurarea lui Allah întrece Mânia Sa.
Paradisul este înconjurat de greutăţi, în timp ce Iadul este înconjurat de pofte
23. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Paradisul, El i-a poruncit lui Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!): «Du-te să îl vezi!». Aşa că el a mers şi l-a văzut. Apoi s-a întors şi a spus: «O, Allah, pe Gloria Ta (jur)! Cine va auzi de el va dori să intre». Atunci El l-a înconjurat de lucruri neplăcute
(dificultăţile adorării) şi a spus: «O, Jibriil! Du-te (iarăşi) şi priveşte-l!». Aşa că el a mers să îl privească. Apoi s-a întors şi a spus: «O, Allah, pe Gloria Ta (jur)! Îmi este teamă că nimeni nu va intra în el»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Iadul, El a spus: «O, Jibriil, du-te să îl vezi!». Aşa că el a mers şi l-a văzut. Apoi s-a întors şi a spus: «O, Allah, pe Gloria Ta (jur)! Nimeni dintre cei care vor auzi de el nu vor dori să intre în el». Aşa că (El) l-a înconjurat de pofte (dorinţe lumeşti) şi a spus: «O, Jibriil! Du-te înapoi să îl vezi!». El s-a dus din nou pentru a-l vedea şi s-a întors spunând: «O, Allah, pe Gloria Ta (jur)! Îmi este teamă că toţi vor intra în el»”.

Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa’i, de Ahmad în „Musnad” şi de Al-Hakim în „Mustadrak”.
Allah a promis Paradisul ca răsplată celor care fac fapte bune de dragul Lui. Dar omul este călăuzit greşit de Şeitan şi de poftele lumeşti care îl determină să facă fapte rele ce îl conduc spre Iad. Cel care trece prin greutăţi pentru Allah, tocmai prin aceste greutăţi va fi condus spre lăcaşul etern al fericirii.
O parte din ceea ce Allah a pregătit pentru slujitorii Lui drepţi
24. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Am pregătit pentru slujitorii Mei drepţi ceea ce niciun ochi nu a văzut şi nicio ureche nu a auzit şi nicio minte umană nu şi-a închipuit (de care nicio inimă umană n-a fost străbătută)»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari, Muslim, Tirmidhi şi Ibn Majah.
Mai târziu, Abu Huraira a spus: „Recită dacă vrei: «Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie»”.
Ceea ce Allah Preaînaltul a pregătit pentru credincioşi în Jannah (Paradis) este dincolo de orice descriere, imaginaţie sau percepţie. Ceea ce citim în legătură cu aceasta în Nobilul Coran reprezintă doar ceea ce creierul uman poate înţelege. Dar Paradisul este dincolo de toate acestea.
Mulţumirea lui Allah câştigată de locuitorii Paradisului
25. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu siguranţă, Allah se va adresa locuitorilor Paradisului: «O, locuitori ai Paradisului!». Ei vor spune: «Aici suntem şi suntem ca să Te mulţumim, iar bunătatea se află în mâinile Tale!». El îi va întreba: «Sunteţi mulţumiţi?». Ei vor răspunde: «De ce nu am fi mulţumiţi, o, Allah, de vreme ce ne-ai oferit ceea ce nu ai oferit niciuneia dintre creaţiile Tale?». Apoi El va spune: «Nu aţi dori să vă dăruiesc ceva mai bun decât acestea?». Ei vor spune: «O, Allah! Ce este mai bun decât atât?». El va spune: «Mulţumirea mea este cu voi, nu voi fi niciodată supărat pe voi»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Locuitorilor Paradisului li se vor da ocupaţii (dacă doresc aceasta)
26. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat un hadis, în timp ce un beduin se afla în compania sa: „Unul dintre locuitorii Paradisului va cere permisiunea Domnului său pentru a cultiva pământul. Allah îl va întreba: «Nu ai ceea ce-ţi doreşti?». El va răspunde şi va spune: «Dar îmi place să cultiv (pământul)». După ce bărbatului i se va da permisiunea, el va planta seminţele. Plantele vor creşte, se vor coace şi vor fi gata de secerat. Apoi recolta va fi aşezată în căpiţe ca nişte munţi imenşi. Apoi Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune: «O, fiu al lui Adam! Nimic nu te poate mulţumi». Auzind acestea, beduinul a remarcat: «O, Profet al lui Allah! Acest bărbat trebuie să fie ori din Quraiş (un emigrant), ori din Ansari (un locuitor al Medinei), pentru că ei sunt cultivatori, în timp ce noi nu suntem». Auzind aceasta, Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a râs”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
Ultimul om care va intra în Paradis
27. ‘Abdullah bin Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ultimul care va intra în Paradis va fi un om care merge o dată, se împiedică o dată şi este ars de foc o singură dată. Când va ajunge dincolo de el, se va întoarce şi va spune: «Binecuvântat fie El, Cel care m-a salvat de tine şi mi-a dat ceea ce El nu a dat nimănui în vremurile de dinainte sau de acum». Apoi un copac va fi adus pentru el. Iar el va spune: «O, Domnul meu! Adu-mă mai aproape de copac ca să mă pot adăposti la umbra lui şi să beau din apă [râului]». Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune: «O, fiu al lui Adam! Dacă îţi voi dărui acestea, Îmi vei cere altceva». El va spune:
«Nu, Domnul meu». El a promis că nu va mai cere altceva. Domnul lui îl va ierta, pentru că El vede că omul nu are răbdare. Astfel, îl va apropia de copac. Apoi, acesta se va adăposti la umbra sa şi va bea din apă. După aceea, un copac mai frumos decât primul va fi adus în faţa sa. El va spune: «O, Allah! Adu-mă mai aproape de acest copac ca să pot să beau din apa lui [râului] şi să mă adăpostesc la umbra sa. Nu îţi voi mai cere nimic altceva». Allah va spune: «O, fiu al lui Adam! Nu Mi-ai promis că nu Îmi vei cere altceva?». El va răspunde: «Probabil nu Îţi voi mai cere nimic, dacă mă vei aduce mai aproape de el». Şi a promis că nu va mai cere altceva. Domnul lui îl va ierta, pentru că ştie că nu îşi va ţine cuvântul. Oricum, El îl va aduce mai aproape de copac. Bărbatul se va adăposti la umbra sa şi va bea din apa [râului]. Apoi, un copac mai frumos decât primii doi va fi adus la poarta Paradisului. El va spune: «O, Allah! Te rog, du-mă mai aproape de acest copac pentru a mă bucura de umbra lui şi a bea din apa [râului]. Nu Îţi voi mai cere nimic». Domnul lui îl va ierta pentru că nu a rezistat în faţa tentaţiei. Aşa că El îl va apropia de copac. Când îl va aduce aproape de el, acesta va auzi vocile locuitorilor Paradisului. El va spune: «O, Allah! Primeşte-mă şi pe mine». Allah va spune: «O, fiu al lui Adam! Ce va pune capăt cerinţelor tale de la Mine? Te va mulţumi dacă îţi voi da (întreaga) lume şi încă una pe deasupra, la fel ca ea?». Bărbatul va răspunde: «Râzi de mine, deşi Tu eşti Stăpânul Lumilor?»”.

Relatând acest hadis, Ibn Mas‘ud a râs şi a întrebat (ascultătorii): „De ce nu mă întrebaţi de ce râd?”. Ei au spus: „De ce râzi?”. El a răspuns: „În acelaşi fel şi Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a râs (când a spus acest hadis ), iar companionii l-au întrebat: «De ce râzi, o, Profet al lui Allah?». El a răspuns: «Din pricina râsului Stăpânului Lumilor când doritorul Paradisului a spus: ´Râzi de
mine, deşi Tu eşti Stăpânul Lumilor?´. Atunci Allah va spune: «Nu râd de tine, dar pot să fac tot ceea ce doresc»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Acest hadis subliniază faptul că ultima persoană care va intra în Paradis va trece prin diferite etape. De asemenea, hadisul ilustrează acel aspect al naturii umane care nu lasă omul să fie mulţumit cu un singur lucru şi îl face întotdeauna să îşi dorească ceva mai bun decât are.
28. Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Îl cunosc pe ultimul dintre locuitorii Iadului care vor ieşi de acolo şi pe ultimul dintre oamenii care vor intra în Paradis. El este un bărbat care va fi adus înaintea lui Allah în Ziua Judecăţii. Apoi Allah le va porunci îngerilor: «Întrebaţi-l despre păcatele minore şi ascundeţi-le pe cele majore». Apoi i se va spune: «În ziua cutare ai înfăptuit păcatele cutare şi în ziua cutare ai comis cutare faptă rea»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „I se va spune: «În locul fiecărei fapte rele, ţi se va da o faptă bună»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat: „Păcătosul va spune: «O, Doamne! Am comis fapte pe care nu le găsesc amintite aici»”. Naratorul a spus: „Într-adevăr l-am văzut pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) râzând până când i s-au văzut premolarii (deoarece păcătosul a fost iertat)”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Tirmidhi.
Astfel Allah va proteja un păcătos cu Îndurarea Sa. Păcătosului i se vor părea foarte mari chiar şi păcatele sale minore şi se va simţi atât de ruşinat de ele, încât nu va fi în stare să-I ceară lui Allah Paradisul.
Superioritatea martirilor
29. Masruq a relatat: „L-am întrebat pe ‘Abdullah bin Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) de acest verset:
«Să nu crezi că cei care au fost ucişi pe calea lui Allah [martirii] sunt morţi! Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor şi sunt bine dăruiţi [din roadele Raiului]» (Coran 3: 169).
El, ‘Abdullah bin Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!), a spus: «L-am întrebat pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre semnificaţia acestui verset. El ni l-a explicat astfel:
Sufletele lor sunt înăuntrul unor păsări verzi, lângă felinare suspendate de Tronul Divin, cutreierând liber prin Paradis, oriunde doresc. Apoi, ele se adăpostesc la aceste felinare. Odată, Domnul lor s-a uitat la ei şi le-a spus: ´Mai doriţi altceva?´. Ei au spus: ´Ce altceva am mai putea dori? Cutreierăm liber în Paradis, oriunde dorim´. Allah le-a pus aceeaşi întrebare de trei ori. Când au simţit că nu vor scăpa de această întrebare, ei au spus: ´O, Doamne! Ne-am dori să ne pui sufletele înapoi în corpurile noastre, pentru a putea fi ucişi pe calea Ta încă o dată´. Când Allah a văzut că nu mai au nicio dorinţă, au fost lăsaţi (să se bucure de Rai)´»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari,
Un Şahid este un martir care a luptat de dragul lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul şi a fost omorât. În ierarhia Paradisului, rangul său urmează imediat după cel al unui Siddiq – cel care a fost un predecesor şi primul care a crezut în Profetul Lui; de exemplu: Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!). Rangurile sunt ierarhizate după cum urmează: Profeţii, apoi Siddiq, apoi martirii, apoi cei drepţi. Acest hadis, precum şi hadisurile 41, 42 şi 43, ne subliniază Îndurarea lui Allah
Atotputernicul şi Gloriosul revărsată asupra martirilor în Viaţa de Apoi şi chiar şi în mormânturile lor, înainte de înviere.
30. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un bărbat dintre oamenii Paradisului va fi adus în faţă. Allah Atotputernicul şi Gloriosul îl va întreba: «O, fiu al lui Adam! Cum ţi se pare casa ta?». El va răspunde: «O, Domnul meu! Este cea mai bună casă», apoi Allah va spune: «Cere şi doreşte-ţi orice îţi place». Bărbatul va spune: «Te-aş ruga să mă trimiţi înapoi în lume pentru a fi ucis pe calea Ta de zece ori»”. Aceasta se datorează superiorităţii statutului de martir şi poziţiei înalte pe care martirii o vor ocupa în Rai.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Nasa’i.
Motivul revelării spuselor lui Allah referitoare la martiri
31. Ibn ‘Abbas (Allah să fie mulţumit de ei!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când confraţii voştri au fost ucişi ca martiri în bătălia de la Uhud, Allah le-a pus sufletele în nişte păsări verzi, care ajungeau la râurile Paradisului, mâncau din fructele lui şi se adăposteau lângă felinarele din aur, suspendate în umbra Tronului Divin. Când s-au bucurat de mâncat, băut şi dormit, ei au spus: «Cine le va transmite confraţilor noştri de pe pământ că noi suntem în viaţă şi ne bucurăm în Paradis, pentru ca nici ei să nu renunţe la lupta pe calea lui Allah sau să se retragă în timpul războiului?». Allah Gloriosul a spus: «Eu le voi da veşti despre voi»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Astfel, Allah a revelat acest verset:
«Să nu crezi că cei care au fost ucişi pe calea lui Allah [martirii] sunt morţi! Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor şi sunt bine dăruiţi [din roadele Raiului]» (Coran 3: 169)”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat în „Sunnan” lui Abu Dawud.
Unele caracteristici ale locuitorilor Paradisului şi Iadului
32. A‘Iyad bin Himar Al-Mugeaşi’i a relatat că, într-o zi, Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în timpul cuvântării sale: „Ascultaţi! Într-adevăr Allah mi-a poruncit să vă aduc la cunoştinţă ceea ce voi nu ştiţi şi ceea ce El m-a învăţat azi:
«Orice bunăstare pe care Eu i-am oferit-o unui slujitor este pe drept. Cu adevărat, Eu i-am creat pe slujitorii Mei să aibă credinţă pură, dar diavolii s-au apropiat de ei şi i-au îndepărtat de la religie şi ceea ce a fost permis a fost declarat interzis pentru ei. De asemenea, şeitanii le-au poruncit să Îmi asocieze parteneri pentru care Eu nu am revelat nicio dovadă». Cu adevărat, Allah a privit oamenii de pe Pământ şi a urât atât arabii, cât şi ne-arabii, cu excepţia câtorva oameni ai Scripturii. Allah a adăugat: «Te-am trimis ca Profet oamenilor pentru ca să te pot testa şi să testez credincioşii prin tine şi ţi-am revelat o carte pe care apa nu o poate şterge. Deci ar trebui să o citeşti în timp ce dormi şi în timp ce eşti treaz»”.
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, Allah mi-a poruncit să ard (necredincioşii din) Quraiş (tribul din Mecca din care făcea parte Profetul). Şi am spus: «O, Allah! Ei îmi vor strivi capul precum pâinea». Allah a spus: «Izgoneşte-i la fel cum te-au izgonit şi ei din oraşul tău. Luptă cu ei, Noi te vom susţine.
Cheltuieşte (bani pe calea lui Allah), Noi vom fi generoşi cu tine. Trimite o armată, Noi vom trimite cinci precum aceea. Luptă cu adepţii tăi împotriva celor care te neagă». El a spus: «Locuitorii Paradisului sunt de trei feluri: primul este un om puternic, drept, generos şi de succes, al doilea este un om blând, milos faţă de orice rudă şi musulman. Al treilea este un tată onorabil cu (mulţi) copii». De asemenea, El a spus: «Locuitorii Iadului sunt de cinci feluri: primul este un adept slab, care nu se străduieşte să evite răul sau să lucreze pentru familie sau bunăstare. Al doilea este un om necinstit a cărui lăcomie este binecunoscută oamenilor, chiar şi în ce priveşte lucrurile minore. Al treilea este un bărbat care te va trăda în ceea ce priveşte familia şi bunăstarea ta la ambele capete ale zilei». De asemenea, El a menţionat un zgârcit sau un mincinos şi o persoană care foloseşte cuvinte urâte”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
În acest hadis, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul nu îi plac nici arabii, nici ne-arabii, cu excepţia câtorva oameni din oamenii Cărţii. Aici s-a făcut referire la perioada anterioară mesajului lui Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dar, după transmiterea mesajului, cărţile anterioare au fost anulate de Nobilul Coran, iar oamenii Cărţii (creştinii şi evreii) ar fi trebuit să creadă în Profetul Muhammad. Altfel, credinţa lor în cărţile anulate şi înlocuite nu va fi acceptată de către Allah Atotputernicul şi Gloriosul, deşi mulţi oameni vor crede astfel.
33. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Odată, Paradisul şi Iadul s-au certat. Iadul a spus: «Mi s-a dat întâietate în a-i primi pe asupritori şi tirani». Paradisul a
spus: «Ce este în neregulă cu mine de numai oamenii slabi şi umili intră în mine?». Allah Atotputernicul şi Gloriosul i-a spus Paradisului: «Tu eşti Îndurarea Mea. Prin tine Îmi voi manifesta Îndurarea asupra celor cărora Eu doresc dintre slujitorii Mei». Şi El a spus Iadului: «Tu eşti pedeapsa. Prin tine Eu voi pedepsi pe cine doresc dintre slujitorii Mei»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Fiecare dintre ei va fi umplut. Cât despre Iad, nu va fi plin până când Allah nu-Şi va aşeza Slăvitul Lui picior în el. Apoi (Iadul) va spune: «Destul! Destul! Destul!». Atunci toate părţile sale vor fi pline. Allah nu va fi nedrept faţă de niciuna dintre creaţiile Sale. În ceea ce priveşte Paradisul, Allah va crea alte făpturi (pentru a-l umple)”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
În Ziua Judecăţii, Allah Atotputernicul şi Gloriosul va umple Iadul aşezându-Şi piciorul (un picior care se potriveşte Gloriei Sale şi pe care nicio minte umană nu îl poate înţelege). Cât despre Paradis, El îl umple cu noi creaţii. Acest hadis ne dezvăluie că Îndurarea lui Allah întrece Mânia Lui, deoarece El nu va umple Paradisul aşezându-Şi, de asemenea, piciorul.
Neînsemnătatea acestei lumi
34. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unul dintre oamenii cei mai nefericiţi din lume va fi adus dintre oamenii Paradisului. Allah le va spune (îngerilor): «Aşezaţi-l o clipă în Paradis». Aşa că ei îl vor aşeza puţin. Apoi Allah îl va întreba: «Ai avut parte de un necaz sau de un lucru pe care îl urăşti?». El va spune: «Nu, jur pe Gloria ta! Niciodată nu am avut parte de ceva neplăcut». Apoi, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume va fi adus din Iad. Allah le va porunci îngerilor: « Aşezaţi-l o clipă în el».
Apoi El îl va întreba: «O, fiu al lui Adam! Ai avut parte vreodată de bucurie şi confort?»” (însemnând că o coborâre în Iad şterge toate amintirile vieţii petrecute în confort).

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad”, cartea lui Ahmad.
Bogatul este o persoană care a avut parte de o viaţă uşoară şi îmbelşugată în această lume.
Unele scene de înviere
35. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «O, Adam!». El va răspunde: «Răspund chemării Tale, mă supun ordinelor Tale şi bunătatea se află în Mâna Ta». Allah va spune: «Adu-i pe cei sortiţi Iadului». Adam va întreba: «Cine sunt oamenii sortiţi Iadului?». Allah va spune: «Sunt nouă sute nouăzeci şi nouă din fiecare mie». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «În acea clipă, fiecărui copil îi va încărunţi părul şi fiecare femeie însărcinată va lepăda sarcina ei, iar pe oameni îi vei vedea ameţiţi, fără ca ei să fie beţi, dar osânda lui Allah va fi aspră». Apoi companionii au întrebat: «O, Profet al lui Allah, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta! Cine va fi acea singură persoană dintre noi?». El a spus: «Fiţi fericiţi! Când o persoană este aleasă dintre voi pentru Paradis, o mie din (neamul) Gog şi Magog vor fi trimişi în Iad». Apoi, el a spus: «Jur pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul meu! Sper că veţi alcătui o pătrime din locuitorii Paradisului». Noi am exclamat: «Allah este Cel mai Mare!». El a spus: «Sper ca voi să fiţi o treime din oamenii Paradisului». Încă o dată am strigat: «Allah este Cel mai Mare!». El a spus: «Sper ca voi să fiţi jumătate din oamenii Paradisului». Iarăşi am exclamat: «Allah este Cel mai Mare!». În continuare, el a spus: «Cu toate acestea, voi veţi fi la fel ca
un fir de păr negru pe pielea unui taur alb sau ca un fir de păr alb pe pielea unuia negru (adică numărul vostru comparativ cu cel al ne-musulmanilor va fi foarte mic, dar în Paradis voi veţi alcătui majoritatea)»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Umma (comunitatea) Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cea mai bună dintre toate comunităţile. Deşi membrii Ummei sunt ultimii, ei vor fi primii care vor intra în Paradis datorită Îndurării lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul, Îndurare care se va revărsa asupra celui mai onorat Profet şi asupra comunităţii sale.
36. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Odată, companionii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-au întrebat: «O, Profet al lui Allah! Vom fi în stare să Îl vedem pe Domnul nostru în Ziua Învierii?». El a spus: «Întâmpinaţi vreo dificultate în a vedea soarele la amiază, când nu este înnorat?». Ei au spus: «Nu». El a continuat: «Întâmpinaţi vreo dificultate în a vedea luna într-o noapte cu lună plină, când nu este niciun nor?». Ei au spus: «Nu». Atunci, el a spus: «Jur pe Cel care deţine viaţa mea! Nu veţi întâmpina nicio dificultate în a-L vedea pe Allah aşa cum nu întâmpinaţi nicio dificultate când vedeţi una dintre ele»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Apoi Allah Îşi va judeca slujitorii şi va spune: «O, cutare! Nu ţi-am dat onoare şi nu te-am făcut conducător şi nu ţi-am dăruit o soţie şi nu ţi-am supus ţie caii şi cămilele şi nu ţi-am oferit ocazia de a-ţi conduce slujitorii şi de a lua o pătrime din pradă?». Slujitorul Său va spune: «Da»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «Nu te-ai gândit că Mă vei întâlni?». El va spune: «Nu». În continuare, Allah va spune: «Şi Eu te voi uita azi pe
tine aşa cum M-ai uitat tu pe Mine». Apoi, cea de-a doua persoană va fi adusă (pentru judecată). Allah va spune: «O, cutare! Nu ţi-am dat onoare şi nu te-am făcut conducător şi nu ţi-am dăruit o soţie şi nu ţi-am supus ţie caii şi cămilele şi nu ţi-am oferit ocazia de a-ţi conduce slujitorii şi de a lua o pătrime din pradă?». El va spune: «Da, Domnul meu». Apoi El va spune: «Nu te-ai gândit că Mă vei întâlni?». Slujitorul Său va spune: «Nu». În acel moment, Allah va spune: «Ei bine, şi Eu te voi uita azi pe tine aşa cum M-ai uitat tu pe Mine». Apoi, al treilea va fi adus pentru judecată. Allah îl va întreba acelaşi lucru. Atunci slujitorul va spune: «O, Domnul meu! Am crezut în Tine şi în Cartea Ta şi în Profeţii Tăi. De asemenea, am îndeplinit rugăciunile, am ţinut post şi am oferit danie». Apoi, el va continua să vorbească la fel de bine. Allah va spune: «Bine»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Apoi i se va spune: «Acum vom aduce martorul nostru pentru tine». Omul se va gândi: «Cine va fi martor pentru mine?». Apoi, gura lui va fi pecetluită şi li se va spune picioarelor, cărnii şi oaselor: «Vorbiţi!». Astfel, picioarele, carnea şi oasele sale vor depune mărturie pentru faptele lui. Acestea se vor petrece pentru ca el să nu fie în stare să-şi găsească scuze. El va fi un ipocrit pe care Allah va fi supărat”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Abu Dawud.
37. Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Ne aflam în compania Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când el a râs şi a spus: «Ştiţi de ce am râs?»”. Naratorul a spus: „Noi am spus: «Allah şi Profetul Lui ştiu cel mai bine». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Am râs de vorbele slujitorului către Stăpânul lui, în Ziua Învierii, întrucât el va spune: ´O, Stăpânul meu! Nu m-ai protejat Tu împotriva
nedreptăţii?´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah va spune: ´Da´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Atunci slujitorul va spune: ´Astăzi nu permit niciun martor împotriva mea decât un martor din mine însămi´». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah va spune: ´Astăzi numai tu şi ceea ce îngerii nobili au scris vor fi martorii tăi´». Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Apoi gura lui va fi pecetluită şi li se va spune membrelor sale: ´Vorbiţi!´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Ele vor vorbi despre faptele lui». El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Apoi îi va fi permis să vorbească». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «El va spune membrelor sale: ´Nenorocirea şi blestemul să se abată asupra voastră! Numai de dragul vostru mă străduiam´»”.

Acest hadis subliniază natura controversată a omului. Allah Atotputernicul şi Gloriosul, fiind Atoateştiutor, va face ca părţile corpului omului să depună mărturie pentru el.
Afirmaţia lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul: „…în Ziua Învierii întreg Pământul va fi [în] Pumnul Său”
38. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah spunând: «Allah va apuca întregul Pământ (planeta) şi cerurile vor fi adunate în dreapta Sa. Apoi, El va spune: ´Eu sunt Regele. Unde sunt monarhii pământului?´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Conform crezului islamic, Allah Atotputernicul şi Gloriosul este Unic în Numele şi Atributele Sale. Aceste atribute nu pot fi înţelese de mintea umană; de exemplu, în
acest hadis, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că Allah Atotputernicul şi Gloriosul va ţine Pământul şi va aduna cerurile în mâna Lui dreaptă. Întrucât credem că Allah Gloriosul este Atotputernic, Atoateştiutor, Cel care Aude totul şi că Puterile Lui sunt nenumărabile şi dincolo de orice cuantificare, trebuie să credem că El ţine, în Ziua Învierii, pământul şi cerurile aşa cum a menţionat Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
Întrebare pusă în Ziua Învierii în legătură cu plăcerea lumească
39. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul dintre lucrurile de care un supus va fi întrebat în Ziua Judecăţii va fi cel legat de binecuvântările date de Allah. I se va spune: «Nu ţi-am dat Noi un corp sănătos şi nu te-am săturat cu apă rece?»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Tirmidhi.
Pentru a aprecia o asemenea băutură, imaginează-ţi cum se simte un bărbat sănătos, foarte însetat, în clipa în care găseşte apă!
Compasiunea Profetului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţă de comunitatea (Umma) sa
40. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de ei!) a relatat: „Tribul Quraiş i-a spus Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Imploră-L pe Domnul tău să transforme (stâncile) Safa în aur. Apoi noi vom crede în tine». El, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a întrebat: «Într-adevăr?». Ei au spus: «Da»”. El (naratorul) a spus:
„Astfel, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a invocat ajutorul lui Allah (pentru aceasta). Apoi Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!) a venit la el şi i-a spus: «Domnul tău Atotputernic şi Glorios îţi transmite salutările Lui şi spune: ´Dacă vrei, Eu voi transforma Safa în aur, dar cei care nu vor crede după aceasta vor suferi o pedeapsă atât de severă, pe care nimeni din toate lumile nu o va mai suferi, sau, dacă vrei, Eu pot deschide pentru ei poarta căinţei şi a îndurării´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Mai bine poarta căinţei şi a îndurării»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiind atât de blând şi uman datorită binecuvântărilor lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul asupra sa, obişnuia să invoce ajutorul lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul pentru companionii lui. De asemenea, el obişnuia să meargă la Baqi’, acolo unde cei mai mulţi dintre companionii lui au fost îngropaţi, în Al-Medina, şi să se roage la Allah pentru ca ei să se odihnească în pace. El obişnuia să facă acest lucru şi la ceasurile târzii din noapte. Ce inimă bună a avut Profetul!
41. Ubada bin As-Samit (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Într-o zi, companionii nu l-au găsit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) printre ei. În mod normal, când ridicau o tabără, îl aşezau în mijlocul lor. Erau îngrijoraţi şi se gândeau că Allah se poate să fi ales alţi companioni pentru el. Deodată, l-au văzut venind spre ei şi au exclamat: «Allah Akbar!» / «Allah este Cel mai Mare!» şi au spus: «O, Profet al lui Allah! Ne-am temut că Allah Preamăreţul şi Preaînaltul a ales pentru tine alţi companioni decât noi». Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: «Nu. Voi sunteţi companionii mei în această viaţă şi în Viaţa de Apoi. Cu adevărat, Allah Atotputernicul m-a trezit şi mi-a spus: ´O, Muhammad! Într-adevăr nu am trimis niciun profet şi niciun mesager fără să nu îi îndeplinesc o dorinţă şi acum îţi îngădui acest lucru şi ţie. Deci, o, Muhammad! Cere-Mi ceva şi îţi va fi oferit´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dorinţa mea este să pot mijloci pentru adepţii mei în Ziua Învierii». Abu Bakr a întrebat: «O, Profet al lui Allah! Ce este mijlocirea?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Voi spune: ´O, Doamne! Mijlocirea mea este ceea ce Tu mi-ai promis´. Prin urmare Allah Preamăreţul şi Preaînaltul va spune: ´Da´. Apoi Domnul meu îi va lua pe adepţii mei rămaşi în Iad şi îi va primi în Paradis»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
Febra şi alte boli reduc păcatele
42. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că el şi Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au vizitat împreună, într-o zi, un bolnav care suferea de febră. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus bolnavului: „Bucură-te de vestea bună pentru că Allah Atotputernicul şi Gloriosul spune: «Îl voi încerca pe slujitorul Meu credincios în această lume cu focul Meu (febra), pentru ca el să fie salvat de porţia lui de foc în Viaţa de Apoi»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”, de Ibn Majah şi Tirmidhi.
Un slujitor credincios care suferă de febră şi alte boli în această viaţă va fi iertat de unele păcate în Viaţa de Apoi.
Când un slujitor se îmbolnăveşte, răsplata îi este scrisă în conformitate cu ceea ce obişnuia să facă atunci când era sănătos
(Când un slujitor este bolnav, el va fi răsplătit conform faptelor pe care obişnuia să le facă atunci când era sănătos).
43. Uqba bin Aamir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecare faptă a zilei este pecetluită. Când un credincios se îmbolnăveşte, îngerii spun: «O, Doamne! Slujitorul Tău cutare şi cutare s-a îmbolnăvit». Stăpânul (nostru) spune: «Scrieţi în contul său aceleaşi fapte pe care obişnuia să le facă înainte să fie bolnav, până când se însănătoşeşte sau moare»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”.
Pe cel care îşi pierde vederea şi îşi păstrează răbdarea Allah îl va răsplăti cu Paradisul
44. Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând că Allah a spus: «Dacă îl privez pe slujitorul Meu de cele două lucruri dragi (adică ochii) şi el îşi păstrează răbdarea, Eu îl voi lăsa să intre în Paradis ca şi recompensă»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
Îndurarea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este nelimitată. Pierderea văzului este recompensată, iar răsplata în Viaţa de Apoi e Paradisul.
Avertisment împotriva sinuciderii
45. Jundub bin ‘Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Într-una din comunităţile dinaintea voastră a existat un bărbat care s-a rănit şi a devenit nerăbdător. A luat un cuţit cu care şi-a tăiat mâna. Sângele nu a încetat să curgă şi el a murit. Allah Preaînaltul a spus: «Slujitorul Meu s-a grăbit să îşi aducă moartea. Deci nu îi voi permite să intre în Paradis»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Sinuciderea este interzisă în Islam. S-ar putea să spui: „Sunt liber să mă sinucid”. Nu, tu nu ai acest drept pentru că eşti doar slujitorul lui Allah. Moartea ta nu trebuie să fie cauzată de tine. Nici nu ar trebui să omori pe altcineva. Atât sinuciderea, cât şi omuciderea nu sunt acceptate în Islam. Orice criminal este un mare păcătos care ar trebui de asemenea ucis, ca şi pedeapsă, în această lume şi Iadul este ceea ce merită în Viaţa de Apoi. Chiar şi cel care se sinucide va fi pedepsit cu Iadul.
Păcatul celui care ucide pe nedrept
46. ‘Abdullah bin Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: (În Ziua Judecăţii), un bărbat va veni ţinând de mână un alt bărbat şi va spune: «O, Doamne! El este cel care m-a ucis». Allah va spune: «De ce l-ai ucis?». El va spune: «L-am ucis pentru Slava Ta». Allah va spune: «Într-adevăr». Apoi altul va veni, ţinând de mână o altă persoană, şi va spune: «El este cel care m-a ucis». Allah îl va întreba: «De ce l-ai ucis?». El va spune: «L-am ucis pentru a spăla onoarea persoanei cutare». Allah va spune: «Într-adevăr, gloria nu este a lui». (Astfel, criminalul îşi va purta păcatul)”.
Acest hadis este autentic (sahih lighayrihi) şi a fost relatat de Nasa’i.
Superioritatea pomenirilor (Dhikr) şi apropierea de Allah prin fapte bune şi credinţă sinceră în El
47. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Preaînaltul a spus: «Sunt aşa cum slujitorul Meu se aşteaptă să fiu şi Eu sunt cu el, atunci când Mă pomeneşte. Dacă el Mă pomeneşte în inima sa, de asemenea îl pomenesc şi Eu în inima Mea. Dacă Mă pomeneşte într-un grup, îl pomenesc şi Eu într-un grup mai bun (al îngerilor). Dacă se apropie de Mine cu o lăţime de palmă, Mă apropii şi Eu cu lungimea unui braţ. Dacă se apropie de Mine cu lungimea unui braţ, Mă apropii şi Eu de el cu lungimea unei mâini. Dacă el se îndreaptă spre Mine umblând, Eu pornesc către el în fugă»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
48. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Sunt cu slujitorul Meu când îşi aminteşte de Mine şi îşi mişcă buzele (în pomenire)»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”.
Pomenirea lui Allah se referă la repetarea numelor şi virtuţilor lui Allah. De exemplu: SubhanAllah, Al-Hamdu Lillah, Allahu Akbar…
49. Într-o zi, Abu Huraira şi Abu Sa‘id (Allah să fie mulţumit de ei!) stăteau cu Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când acesta a spus: „Când un slujitor spune: «Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah şi Allah este Cel mai Mare», Allah remarcă: «Slujitorul Meu a rostit adevărul. Într-adevăr, nu există nicio altă divinitate în afară de Mine şi Eu sunt Cel mai Mare». Când el spune: «Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah şi El este Unic», Allah remarcă: «Slujitorul Meu a rostit adevărul. Într-adevăr, nu există nicio divinitate în afară de Mine şi Eu sunt Unic». Când el spune: «Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah şi El nu are niciun asociat», Allah remarcă: «Slujitorul Meu a rostit adevărul. Nu există nicio altă divinitate în afară de Mine şi nu am niciun asociat». Când el spune: «Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah, a Lui este Împărăţia şi Slava», Allah remarcă: «Slujitorul Meu a rostit adevărul. Nu există nicio altă divinitate în afară de Mine. A Mea este Împărăţia şi Slava». Când el spune: «Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah şi nu există putere şi forţă decât la Allah», Allah remarcă: «Slujitorul Meu a rostit adevărul. Nu există nicio altă divinitate în afară de Mine şi puterea şi forţa Îmi aparţin»”.
Lanţul de naratori este autentic şi hadisul a fost relatat de Ibn Majah, Tirmidhi şi Ibn Hibban.
În Islam, pomenirea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este foarte mult recomandată – oricând, oriunde şi în orice circumstanţă. Cuvinte precum „Allah Akbar”, „Al-Hamdu LiAllah” şi „SubhanAllah” sunt foarte uşor de pronunţat, însă răsplata primită pentru rostirea lor este una foarte valoroasă.
Superioritatea întovărăşirii cu oameni pioşi
50. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de ei!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah are anumiţi îngeri care străbat străzile în căutarea oamenilor care pomenesc Numele lui Allah. Când găsesc o asemenea adunare, se cheamă unul pe altul, spunând: «Veniţi, aici e ce căutaţi!»”. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Îngerii îi înconjoară cu aripile lor până la cerul acestei lumi”. El a continuat: „(Când oamenii din adunare se împrăştie, îngerii urcă la cer). Domnul lor, care ştie cel mai bine, îi întreabă: «Ce au spus slujitorii Mei?». Îngerii răspund: «Te preamăresc (repetând cuvintele SubhanAllah), slăvindu-Te (repetând cuvintele Allah Akbar), lăudându-Te (repetând cuvintele Al-Hamdu LiAllah) şi onorându-Te». El îi întreabă: «M-au văzut ei?». Îngerii răspund: «Nu, jur pe Allah! O, Doamne! Nu Te-au văzut (deloc)». El îi întreabă: «Cum ar fi dacă M-ar vedea?». Îngerii răspund: «Dacă Te-ar vedea, Te-ar adora cu mai multă devoţiune, Te-ar onora cu mai multă ardoare şi Te-ar preamări cu mai multă sinceritate». Apoi Allah îi întreabă: «Ce Mă roagă?». Îngerii răspund: «Îţi cer Paradisul». El îi întreabă: «L-au văzut?». Îngerii răspund: «Nu, jur pe Allah că nu l-au văzut!». El îi întreabă: «Cum ar fi dacă l-ar vedea?». Îngerii răspund: «Dacă l-ar vedea, ar tânji după el plini de nerăbdare, l-ar căuta neobosit şi l-ar dori cu ardoare». El a întrebat: «Pentru ce cer ei protecţia Mea?». Îngerii răspund: «(Ei caută protecţia Ta pentru a–i feri) de Iad». El întreabă: «L-au văzut?». Îngerii răspund: «Nu, jur pe Allah, o, Doamne! Nu l-au văzut (deloc)». El întreabă: «Cum ar fi dacă l-ar vedea?». Îngerii răspund: «Dacă l-ar vedea, s-ar teme de el extrem de mult şi ar fugi de el în grabă». Apoi Allah (le-a spus îngerilor): «Sunteţi martori că i-am iertat»”. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Unul dintre îngeri va spune: «O, Doamne! Printre ei era şi cutare (un slujitor care nu era dintre ei a venit pentru o treabă)». Allah va
remarca: «Oricum, ei stăteau cu toţii împreună, aşa că însoţitorului lor nu îi voi aduce suferinţă (adică, ei stăteau împreună şi Îl preamăreau pe Allah, iar cel care stă cu ei nu va suferi, ci va fi iertat ca şi răsplată pentru întovărăşirea lui cu oamenii care Îl pomenesc pe Allah)»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Îndemnul continuu de a te căi şi a căuta iertarea lui Allah
51. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Un păcat a fost comis de către unul dintre slujitori» sau – posibil să fi spus: «Unul dintre slujitori a comis un păcat». El a spus: «O, Doamne! Am comis un păcat» sau el a spus «Un păcat a fost comis de mine. Deci, Te rog, iartă-mă!». Stăpânul Lui va spune: «Ştie slujitorul Meu că el are un Stăpân care îl poate ierta şi (dacă El vrea) îl poate pedepsi. Oricum, l-am iertat pe slujitorul Meu».
Nici nu s-a scurs bine timpul pe care Allah îl ştie că un alt păcat este făcut de el sau el face un alt păcat. El spune: «O, Doamne! Am comis un păcat» sau «Un păcat a fost comis de mine». Deci, Te rog, iartă-mi (păcatul)». Allah va spune: «Ştie slujitorul Meu că el are un Stăpân care îl poate ierta şi, (dacă El vrea), îl poate, de asemenea, pedepsi. Oricum, l-am iertat din nou». Nici nu s-a scurs bine timpul pe care Allah îl ştie că un alt păcat este comis de el sau el comite un alt păcat. El spune: «O, Doamne! Am comis un alt păcat» sau uneori el spune: «Un alt păcat este comis de mine. Deci, Te rog, iartă-mă!». Allah va remarca: «Ştie slujitorul Meu că el are un Stăpân care îl poate ierta şi, (dacă El vrea) îl poate, de
asemenea, pedepsi. Oricum, l-am iertat pentru a treia oară. Deci lăsaţi-l să facă orice îşi doreşte»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Acesta este un exemplu al Îndurării lui Allah faţă de credincioşi. Dacă se întâmplă ca un credincios să păcătuiască, el ar trebui să se căiască, sperând în iertarea lui Allah, însă îndeplinirea intenţionată, permanentă de fapte rele nu va fi iertată, întrucât Allah i-a dăruit fiecărui om capacitatea de discriminare între bine şi rău. De aceea noi trebuie să Îi rămânem credincioşi lui Allah şi să urmăm exemplul Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) în tot ceea ce facem.
52. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: L-am auzit pe Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Diavolul i-a spus Stăpânului lui: ´Jur pe Gloria şi pe Maiestatea Ta! Atât timp cât fiii lui Adam trăiesc pe pământ,voi continua să îi călăuzesc greşit´. La acestea, Allah a spus: ´Jur pe Gloria şi pe Maiestatea Mea! Atât timp cât ei vor căuta iertarea Mea, Eu voi continua să îi iert´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”.
Pentru a lupta împotriva lui Şeitan ar trebui întotdeauna să ne îndeplinim actele obligatorii de adorare la timpul lor, adică rugăciunile, zakat-ul (dania), postul etc. De asemenea, pomenirea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este cea mai bună cale de a scăpa de capcanele lui Şeitan.
Un semn al dragostei lui Allah faţă de slujitorii Lui
53. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah iubeşte o persoană, El îl cheamă pe Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!) şi îi spune: «Iubesc pe cutare, de aceea şi tu ar trebui să îl iubeşti»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Deci Jibriil (pacea fie asupra sa!) începe să îl iubească. Apoi el răspândeşte vestea în Rai, spunând: «Allah îl iubeşte pe cutare şi de aceea şi voi ar trebui să îl iubiţi». Atunci locuitorii Raiului (îngerii) îl vor iubi”. El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Astfel, acceptarea îl însoţeşte pe el şi pe pământ (adică, acea persoană devine simpatizată şi de oameni). Când lui Allah nu-i place vreun slujitor, El îl cheamă pe Jibriil (pacea fie asupra sa!) şi îi spune: «Îl urăsc pe cutare, de aceea şi tu ar trebui să îl urăşti». Apoi, el (Jibriil) îi anunţă pe locuitorii Raiului: «Allah îl urăşte pe cutare şi de aceea şi voi ar trebui să îl urâţi». Astfel, el este urât oriunde pe pământ (adică, apoi ura faţă de el predomină printre oameni)”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Tirmidhi.
Îndemnul de a cultiva dragostea reciprocă şi mila între musulmani
54. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune în Ziua Învierii: «O, fiu al lui Adam! M-am îmbolnăvit, dar tu nu M-ai vizitat». El va spune: «Cum aş putea să Te vizitez pe Tine când Tu eşti Stăpânul lumilor?». Allah va spune: «Nu ştii că slujitorul Meu cutare a fost
bolnav, iar tu nu l-ai vizitat? Nu ştiai că, dacă îl vizitai, Mă găseai pe Mine alături de el? O, fiu al lui Adam! Ţi-am cerut mâncare, dar tu nu M-ai hrănit». Slujitorul va spune: «O, Doamne! Cum aş fi putut să Te hrănesc când Tu eşti Stăpânul lumilor?». Allah va spune: «Nu ştiai că slujitorul Meu cutare ţi-a cerut mâncare şi tu nu i-ai dat? Nu ştiai că, dacă îl hrăneai, îţi aflai răsplata cu siguranţă la Mine? O, fiu al lui Adam! Ţi-am cerut să Îmi dai să beau, dar tu nu Mi-ai dat». Slujitorul va spune: «O, Doamne! Cum aş putea să Îţi dau să bei când Tu eşti Stăpânul lumilor?». Allah va spune: «Slujitorul Meu cutare te-a rugat să îi dai să bei, dar tu nu i-ai dat. Dacă i-ai fi dat să bea, ai fi primit răsplata pentru acest lucru de la Mine»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Pentru că Allah Atotputernicul şi Gloriosul iubeşte credincioşii, El le porunceşte să se iubească unul pe celălalt şi să se simtă responsabili faţă de cei săraci, înfometaţi, goi etc. Acest lucru se face în plus, pe lângă dania obligatorie (zakat), pentru a primi o răsplată mai mare.
Superioritatea celui care iartă plata unei datorii
55. Abu Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un bărbat dintre cei care au fost înaintea voastră a fost chemat la socoteală de Allah, în Ziua Învierii. Niciun bine nu a fost găsit (în cartea sa), cu excepţia faptului că era sociabil cu oamenii şi, fiind un bărbat bogat, le împrumuta bani oamenilor şi le poruncea angajaţilor lui să îi scutească de plată pe cei care nu puteau să-şi plătească datoriile”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul le-a spus îngerilor: «Eu sunt mai
generos decât el. Deci iertaţi-l»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Iertaţi-l pe cel aflat în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile din cauza venitului mic.
56. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un bărbat nu a făcut niciodată fapte bune. Însă el obişnuia să împrumute bani oamenilor şi îşi sfătuia angajaţii: «Luaţi de la cel care poate plăti şi lăsaţi-l pe cel care nu poate şi iertaţi-l. Poate Allah ne va ierta». Când a murit, Allah Atotputernicul şi Gloriosul l-a întrebat: «Ai făcut vreodată ceva bun?». El a răspuns: «Nu, dar am avut un angajat şi obişnuiam să împrumut oamenilor bani. Ori de câte ori îl trimiteam să recupereze împrumuturile, îl sfătuiam: ´Acceptă de la cel care poate plăti şi lasă-l pe cel care nu este în stare să plătească. Fie ca Allah să ne ierte!´». Atunci Allah Preaînaltul a spus: «Te-am iertat»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Nasa’i.
Acest om avut obişnuia să anuleze datoriile săracilor de dragul lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul, de aceea el a fost iertat în Viaţa de Apoi.
Importanţa iubirii de dragul lui Allah
57. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: Allah va spune în Ziua Învierii: «Unde sunt cei care se iubesc unul pe altul de dragul Meu? Îi voi adăposti pe aceştia la umbra Mea, în ziua în care nu există nicio umbră decât umbra Mea»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Echitatea, dreptatea şi egalitatea socială sunt principii obligatorii ale Islamului.
58. ‘Ubada bin As-Samit (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) citându-l pe Stăpânul lui Atotputernic şi Glorios Care a spus: „Dragostea Mea le este dată celor care se iubesc unul pe altul de dragul Meu şi dragostea Mea le este dată celor care îşi cheltuiesc banii de dragul Meu şi dragostea Mea le este dată celor care se vizitează unul pe altul de dragul Meu. (De fapt), cei care se iubesc unul pe altul de dragul lui Allah vor fi într-un amvon de lumină în umbra Tronului lui Allah, într-o zi în care nu există nicio altă umbră decât umbra Lui”.
Acest hadis este autentic (sahih), cu un lanţ verificat de naratori şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
59. Mu‘adh bin Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: ´Cei care se iubesc unul pe altul de dragul Meu vor sta în amvoane de lumină pentru care profeţii şi martirii îi vor invidia (în Ziua Învierii)´»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Tirmidhi.
Meritele celui care acceptă Voinţa lui Allah la moartea unuia dintre copii sau a unui frate
60. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Preaînaltul a spus: «Nu am nimic de oferit decât Paradisul ca răsplată pentru slujitorul Meu credincios, care, dacă Eu îi aduc moartea unui apropiat, îndură răbdător pentru răsplata Mea»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
61. Unii dintre companionii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au relatat că l-au auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: În Ziua Învierii, li se va spune copiilor: «Intraţi în Paradis»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ei vor spune: «O, Doamne! (Noi nu vom intra în Paradis) decât dacă mamele şi taţii noştri vor intra (cu noi)»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Ei vor fi aduşi. Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune: «De ce ezită ei? Intraţi în Paradis». Copiii vor spune: « O, Doamne! Taţii şi mamele noastre…». Allah va spune: «Intraţi în Paradis, voi şi părinţii voştri».
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
62. Abu Umama (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat, citându-l pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus: „Allah Preaînaltul a spus: «Fiu al lui Adam! Dacă tu rabzi şi suporţi primul moment atunci când te loveşte o nenorocire, pentru a fi răsplătit, nu te voi răsplăti cu mai puţin decât Paradisul»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ibn Majah.
Aceste hadisuri evidenţiază superioritatea atitudinii pline de răbdare în faţa pierderii unei persoane dragi (copil, frate). Întrucât credem că îl vom reîntâlni pe cel care a murit în Paradis (Jannah) şi că există o altă viaţă eternă, ar trebui să Îi arătăm lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul supunerea şi răbdarea noastră şi să ne manifestăm speranţa de a fi în Jannah, spre deosebire de necredincioşi, care atunci când sunt confruntaţi cu o astfel de pierdere depăşesc limitele, pentru că nu au nicio speranţă şi nu aşteaptă o altă viaţă.
63. ‘Abdullah bin Amr bin Al-Aas a relatat: „Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ştiţi care este prima creaţie a lui Allah care va intra în Paradis?». Ei au spus: «Allah şi Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ştiu cel mai bine». El a spus: «Primii care vor intra în Paradis, dintre creaţiile lui Allah, sunt cei săraci şi emigranţii care au sarcina de a păzi graniţele şi să prevină nenorocirile. Când unul dintre ei moare, rămâne cu nevoile neîmplinite. Allah Atotputernicul şi Gloriosul le spune îngerilor care-i voieşte: ´Duceţi-vă la ei şi întâmpinaţi-i´. Îngerii spun: ´Noi suntem locuitorii Cerului Tău şi suntem cei mai buni din creaţia Ta şi totuşi Tu vrei să mergem noi şi să îi întâmpinăm?´. Allah spune: ´Într-adevăr, ei sunt slujitorii Mei care Mă adoră doar pe Mine şi nu Îmi asociază pe nimeni (în nicio formă de adorare). Datorită lor, graniţele sunt păzite şi nenorocirile prevenite. Când unul dintre ei moare, rămâne cu nevoi în pieptul său şi nu poate să şi le îndeplinească.´». El a spus: «Deci îngerii vor veni la ei şi vor intra pe fiecare poartă a Paradisului spunând:
´Salamun aleykum (pace vouă)! pentru că aţi fost statornici. Şi ce bună este răsplata Casei [Veşnice]!´»”.

Acest hadis este considerat autentic datorită altor hadisuri sahih (sahih li ghairihi) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
Sărăcia este uneori o virtute. Trăieşte simplu şi socoteala ta în Ziua Judecăţii va fi simplă şi uşoară. Sporirea bogăţiei atrage după sine necesitatea justificării modului în care ai dobândit-o şi ai cheltuit-o.
Binefacerile cheltuirii pentru a face fapte bune şi încurajarea acestui fapt
64. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Cheltuieşte, o, fiu al lui Adam! Şi Eu voi cheltui pentru tine.»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
În acest hadis ni se spune că un credincios fidel ar trebui să-şi cheltuiască banii pe calea lui Allah, aşa cum El a poruncit. În consecinţă, Allah va cheltui pentru el şi îl va răsplăti cu binefacerile Lui în această lume.
65. ‘Adi bin Hatim (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Stăteam cu Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când au venit doi bărbaţi la el. Unul dintre ei se plângea de sărăcie, în timp ce celălalt se plângea de tâlhărie. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra să fie asupra sa!) a spus: «Cât despre tâlhărie, peste puţin timp o caravană va pleca din Mecca (într-o călătorie) fără gărzi care să-i asigure protecţia. În ce priveşte sărăcia, Ziua de Apoi nu va veni până când vreunul dintre voi va voii să plătească dania dar nu va reuşi să găsească pe nimeni care să o
primească. Apoi unul dintre voi va sta în faţa lui Allah. Nu va fi niciun paravan între el şi Allah şi nici nu va fi vreun tălmăcitor. Allah îl va întreba: ´Nu ţi-am dăruit Eu bogăţie?´. El va spune: ´Da´. Apoi el se va uita la dreapta sa şi nu va vedea nimic altceva decât Foc. Apoi se va uita la stânga sa şi nu va vedea nimic altceva decât Foc». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Deci fie ca fiecare dintre voi să se protejeze împotriva Iadului chiar şi cu o jumătate de curmală sau, dacă nu este posibil, măcar cu un cuvânt bun»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
În acest hadis aflăm că va veni o vreme când pacea, legea şi ordinea vor fi instaurate atât de eficient, încât o caravană din Mecca, aflată în drum spre San’a (Yemen), nu va avea nevoie de escortă împotriva tâlharilor. În plus, oamenii vor prospera economic atât de mult, încât nimeni nu va mai accepta dania. De asemenea, în acest hadis se sugerează că în Ziua Învierii, când nu va mai interveni nimeni între Allah şi slujitorii Lui, credinciosul va fi întrebat de credinţa, faptele şi averea sa. Deci un credincios ar trebui acţioneze conform învăţăturilor Islamului şi să se protejeze de Foc, fie şi prin dăruirea a unei jumătăţi de curmală sau printr-un cuvânt blând care să aline oamenii.
Doar pământul poate satisface pe deplin stomacul fiului lui Adam
66. Abu Waqid Al-Laithi (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Obişnuiam să îl vizităm pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când i se pogora vreo revelaţie pentru a ne vorbi. Într-o zi, ne-a spus că Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Într-adevăr, Noi i-am înzestrat (pe oameni) cu avere pentru a face rugăciunea şi a plăti zakat. Dar, dacă fiul lui Adam ar avea o vale de bani, şi-ar mai dori încă una. Dacă ar avea două văi, şi-ar dori-o pe a treia. Deci nimic – cu excepţia pământului – nu poate umple pântecele fiului lui Adam. Dar Allah îl va ierta pe cel care Îi cere iertare Lui»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad.
În acest hadis ni se arată cum bogăţia îi este oferită musulmanului pentru ca acesta să-şi îndeplinească rugăciunile perfect şi să-şi plătească dania anuală, cunoscută sub numele de Zakat în Islam. Dar fiinţa umană este atât de lacomă, încât nu poate pune nicio limită dorinţelor sale. Omul caută să adune bogăţii până la ultima suflare.
Superioritatea îndeplinirii abluţiunii noaptea (adică – a rugăciunii)
67. Uqba bin Aamir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Unul dintre robii mei se trezeşte noaptea, silindu-se să îndeplinească abluţiunea (pentru rugăciune). Deasupra lui se află câteva noduri ale lui Şeitan. Când se spală pe mâini, un nod se desface. Când se spală pe faţă, alt nod se desface. Când îşi trece mâinile umede prin păr, alt nod se desface. Când îşi spală picioarele, ultimul nod se desface. Apoi Allah Atotputernicul şi Gloriosul le spune celor ascunşi văzului (îngerilor): ´Uitaţi-vă la acest slujitor al Meu care îşi purifică sufletul şi Îmi cere iertare. Astfel, îi voi da ceea ce-mi cere»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ibn Hibban şi de Ahmad în „Musnad”.
Superioritatea rugii de noapte
68. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În a treia parte a fiecărei nopţi, Stăpânul nostru Cel Slăvit şi Preaînalt coboară până la cerul acestei lumi şi spune: «Cine Mă cheamă ca să îi răspund? Cine Mă roagă ca să îi dăruiesc? Cine caută iertarea Mea ca să îl iert?»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad” de Abu Ya‘la.
Noaptea târziu, când oamenii sunt mult prea ocupaţi cu plăceri lumeşti, Allah Atotputernicul şi Gloriosul le oferă credincioşilor oportunitatea de a li se răspunde oricărei rugi, dacă ei îşi pot învinge somnul pentru a-I invoca ajutorul. În alt hadis din această carte ni se spune că Allah Atotputernicul şi Gloriosul coboară până la cerul cel mai de jos spunând: „Cine cere iertarea Mea pentru ca Eu să îl iert şi cine doreşte ceva pentru ca Eu să îi ofer?”.
Stăpânul nostru Atotputernic şi Glorios este uimit de doi bărbaţi
69. Ibn Mas‘ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Stăpânul nostru Atotputernic şi Glorios s-a uimit de doi bărbaţi. Unul, este cel care s-a dat jos din patul lui, şi-a lăsat soţia şi plapuma, ca să îndeplinească rugăciunile. Stăpânul nostru a spus: «O, îngerii Mei! Uitaţi-vă la slujitorul Meu care s-a ridicat din patul lui şi şi-a lăsat familia ca să îndeplinească rugăciunile, dorind ceea ce Eu am (iertarea lui Allah) şi fiindu-i frică de ceea ce Eu am (pedeapsa lui Allah) ». Cel de-al doilea este acela care a luptat pe calea lui
Allah şi a fost înfrânt, împreună cu camarazii lui de luptă. Dar el ştia de ce pedeapsă va avea parte în cazul în care fuge de pe câmpul de luptă şi ce răsplată va avea, dacă se întoarce pe câmpul de luptă. Deci el s-a întors şi a luptat împotriva inamicilor până când a fost ucis, dorindu-şi ceea am Eu (răsplata lui Allah) şi fiindu-i teamă de ceea ce am Eu (pedeapsa lui Allah). Allah Atotputernicul şi Gloriosul le-a spus îngerilor Lui: «Uitaţi-vă la slujitorul Meu care s-a întors (pe câmpul de luptă) dorind ceea ce Eu am şi fiindu-i frică de ceea ce Eu am, până când sângele lui a fost vărsat»”.

Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”, de Abu Da’ud, Ibn Hibban şi Al-Hakim în „Mustadrak”.
Mirarea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul exprimă de fapt admiraţia şi aprecierea Lui faţă faptele celor doi. A te trezi noaptea şi a te ruga nu este un lucru uşor; numai cei cu adevărat credincioşi pot face acest lucru. Nu îi mai amintim pe cei care lasă rugăciunile de dimineaţă intenţionat pentru a dormi. De asemenea eroismul si jertfirea de sine pentru binele comun al comunităţii şi continuarea luptei fără a părăsi câmpul de luptă chiar şi în cazul înfrângerii este un lucru extrem de greu pentru suflet.
Binefacerile rugăciunilor voluntare
70. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Prima dintre faptele pentru care un slujitor va fi chemat să dea socoteală (în Ziua Învierii) va fi rugăciunea (obligatorie). Dacă ele sunt complete, (el a izbândit), dacă nu, Allah Atotputernicul şi Gloriosul le va spune (îngerilor): «Vedeţi dacă robul Meu a împlinit rugăciuni voluntare ».
Dacă există, Allah va spune: «Completaţi rugăciunile obligatorii cu ele»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Nasa’i.
În Ziua Învierii, un credincios va fi întrebat mai întâi de rugăciunile lui obligatorii. Dacă ele sunt în regulă, el a reuşit. Dacă parte din ele lipsesc, li se va cere îngerilor să verifice rugăciunile suplimentare (voluntare). Dacă există astfel de rugăciuni, ele vor compensa lipsa rugăciunilor obligatorii. Apoi, restul faptelor lui vor fi judecate.
Meritele chemării la rugăciune (Adhan)
71. Uqba bin Aamir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Stăpânul vostru este uimit de un oier care, aflat în vârful muntelui, rosteşte adhan-ul pentru rugăciune şi se roagă». Apoi, Allah Atotputernicul şi Gloriosul le spune (îngerilor): «Priviţi la robul Meu care cheamă la rugăciune şi o îndeplineşte singur. Îi este frică de Mine. De aceea l-am iertat pe robul Meu şi l-am primit în Paradis»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Abu Da’ud, Nasa’i şi Ibn Hibban.
În acest hadis ni se recomandă să facem chemarea la rugăciune şi să împlinim rugăciunea atunci când suntem singuri.
Superioritatea rugăciunilor Fajr şi Asr
72. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii îngeri vin la voi noaptea şi unii dintre ei vin ziua. Ei se adună la rugăciunea de dinainte de zorii zilei (Fajr) şi de după-amiază (Asr). Apoi, cei care au petrecut noaptea cu tine se ridică la cer. Acolo Allah îi întreabă, cu toate că El ştie cel mai bine: «În ce stare i-ai lăsat pe slujitorii Mei?». Îngerii răspund: «Când i-am lăsat, ei împlineau rugăciunile şi când am ajuns la ei, ei împlineau rugăciunile»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Cele mai importante rugăciuni sunt cele din zori (Fajr) şi cele de după amiază (Asr). Aceasta se datorează probabil faptului că omul trebuie să lupte împotriva tendinţei de a dormi şi de a se odihni în acele ceasuri ale zilei. Rugăciunea Asr este rugăciunea de mijloc pe care Allah Atotputernicul şi Gloriosul a pomenit-o în Coran.
„Împliniţi cu sârguinţă rugăciunile, cu deosebire rugăciunea de la mijloc (Asr)” (Coran 2: 238).
Beneficiile rămânerii în moschee de la rugăciunea Maghrib (de seară) până la rugăciunea ‘Işa’ (de noapte)
73. ‘Abdullah bin Amr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Odată, noi am îndeplinit rugăciunea Maghrib (de seară) împreună cu Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi unii oameni au plecat, în timp ce alţii au stat în spate, în moschee. La scurt timp după aceea, Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit repede, gâfâind puternic şi cu genunchii descoperiţi. El a spus emoţionat: «Fiţi fericiţi. Acesta este Stăpânul vostru care a deschis o poartă a cerului. El a vorbit cu îngerii cu mândrie despre voi şi a spus: ´Uitaţi-vă la aceşti supuşi ai Mei. Ei tocmai au terminat de făcut o rugăciune obligatorie şi acum o aşteaptă pe următoarea´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ibn Majah şi Ahmad în „Musnad”.
A aştepta o rugăciune, după ce ai îndeplinit-o pe cea dinainte, reprezintă o faptă măreaţă a cărei răsplată este mai mare de zece ori sau chiar mai mult, dacă este aşteptată în mod voluntar.
Superioritatea îndeplinirii celor patru Rak‘at înainte de amiază
74. Na‘im bin Hammar Al-Ghatfani a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «O, fiu al lui Adam! Să nu îţi fie greu să îndeplineşti patru Rak‘at (rugăciune) înainte de amiază. Dacă vei face acest lucru, te voi proteja pentru tot restul zilei»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”, de Abu Da’ud şi Ibn Hibban.
Este preferabil să facem rugăciunile opţionale mai ales noaptea. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să îndeplinească două (Raka‘) opţionale şi ziua, înainte de amiază. Aceasta este cunoscută ca fiind rugăciunea Duha. Această rugăciune poate fi, de asemenea, de patru Raka‘, şase sau opt.
Superioritatea expresiei „La haula wa la quwwata illa Billah” / „Nu există forţă şi putere decât la Allah”
75. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Să nu te învăţ – sau a spus: Să nu îţi arăt un
cuvânt de sub Tronul Divin al lui Allah, (care face parte) din comorile Paradisului? Spui: «La haula wa la quwwata illa Billah» / «Nu există forţă şi putere decât la Allah». Allah Atotputernicul şi Gloriosul va spune: «Robul Meu a devenit musulman şi s-a supus voinţei Mele»”.

Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat în „Mustadrak” de Al-Hakim.
Rostirea acestei expresii („La haula wa la quwwata illa Billah” / „Nu există forţă şi putere decât la Allah”) va fi răsplătită cu prisosinţă, precum şi rostirea expresiilor: „La illaha illa Allah” (Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah) şi „Allahu Akbar” (Allah este Cel mai Mare).
Meritul de a cere iertare pentru părinţi
76. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah Atotputernicul şi Gloriosul va ridica rangul unui rob dreptcredincios în Paradis şi robul va spune: ´O, Doamne! De unde a venit acest lucru la mine?´. Allah va spune: ´Aceasta se datorează fiului tău care a cerut iertare pentru tine´»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat în „Musnad” de către Ahmad.
Dacă părinţii tăi mor musulmani, poţi invoca iertarea lui Allah pentru ei, poţi chiar să îndeplineşti hajj-ul şi să cheltuieşti bani pentru săraci în numele lor.
Proviziile lui Şeitan (mijloacele de trai)
77. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Iblis (Diavolul) a spus: «O, Stăpâne! Fiecăreia dintre creaţiile Tale Tu i-ai oferit sprijin şi mijloace de trai, dar ce este al meu?». Allah a spus: «Orice pentru care nu a fost menţionat numele lui Allah (poate fi al tău)»”.
Acest hadis a fost relatat de Abu Na‘im în cartea sa „Al-Hilya” şi lanţul de relatatori este autentic.
Conform tradiţiei Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), trebuie să menţionăm numele lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul şi să spunem: „În numele lui Allah cel Milostiv, cel Îndurător!” înainte de a mânca sau bea şi chiar înaintea oricărei acţiuni, pentru a-i opri pe Iblis (diavol) şi pe ceilalţi şeitani.
Prima creaţie a lui Allah
78. ‘Ubada bin As-Samit (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Primul lucru pe care Allah l-a creat a fost un condei. El i-a spus: «Scrie». El a răspuns: «O, Doamne! Ce să scriu?». Allah a spus: «Scrie destinul tuturor până în Ultimul Ceas (conform voinţei Mele)»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad” şi de Abu Da’ud.
Superioritatea expresiei: „Pacea fie asupra Profetului!”
79. Abdur-Rahman Bin Auf (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Odată, îngerul Jibriil / Gavriil (pacea fie asupra sa!) mi-a spus: «Să nu-ţi vestesc ceva bun transmis ţie de Allah Atotputernicul şi Gloriosul: ´Oricui se roagă pentru tine, spunând – pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! -, Eu Îi voi oferi binecuvântările Mele şi Îndurarea Mea şi cui îţi transmite urări de pace, Eu îi voi transmite urările Mele de pace´»”.
Acest hadis este considerat autentic datorită altor hadisuri sahih (sahih li ghairihi) şi a fost relatat în „Musnad” de Ahmad, de Al-Baihaqi şi Abu Ya‘la.
Pomenirea şi repetarea expresiei „pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!” atrage multe recompense şi constituie unul dintre motivele mijlocirii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Ziua de Apoi. Cu cât rosteşti mai mult această expresie, cu atât meriţi mai mult mijlocirea.
Îndemnul de a face bine şi de a interzice răul
80. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Allah îşi va întreba slujitorii în Ziua Învierii şi va spune: «Ce te-a împiedicat, când ai văzut un lucru rău, să-l condamni?». Astfel, atunci când Allah îi va cere slujitorului să-şi prezinte scuzele, el va spune: «O, Doamne! Am sperat la iertarea Ta şi m-am temut de oameni»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ibn Majah şi Ibn Hibban.
Ibn Qaiyim Al-Jawzi a menţionat în cărţile lui, multe tipuri de Jihad (străduinţa pe calea lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul) şi unul dintre aceste tipuri constă în condamnarea faptelor rele şi prevenirea viciilor. De asemenea, acesta este un semn de pioşenie; oriunde se aplică acest principiu, comunitatea este una sănătoasă. Dacă nu se practică poruncirea
binelui şi prevenirea viciilor înseamnă că Islamul nu este bine aplicat sau urmat.
Superioritatea Surei Al-Fatiha (Surah de deschidere a Coranului)
81. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Allah a spus: «Am împărţit rugăciunea în două jumătăţi, între Mine şi slujitorul Meu. Slujitorul Meu va avea ceea ce cere». Când slujitorul recită: «Laudă lui Allah, al Lumilor Stăpânitor», Allah spune: «Slujitorul Meu M-a slăvit». Când slujitorul recită: «Cel Milostiv, Îndurător», Allah spune: «Slujitorul Meu M-a descris cel mai bine». Când slujitorul recită: «În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor», Allah spune: «Slujitorul Meu M-a preamărit» şi, odată, El a spus: «Slujitorul Meu mi s-a încredinţat Mie». Când slujitorul Meu recită: «Pe Tine Te adorăm şi de la Tine cerem ajutor», Allah spune: «Acest lucru este între Mine şi slujitorul Meu. Slujitorul Meu va avea orice a cerut». Când slujitorul recită: «Pe drumul drept, Tu fii-ne Călăuzitor, Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, Nu a celor pe care Tu Te-ai mâniat, nici al rătăciţilor», Allah spune: «Aceasta este pentru slujitorul Meu şi slujitorul Meu va avea ce a cerut»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Despre valoarea acestui capitol de deschidere, Ibn Taimiya a spus: „Toate revelaţiile (cărţile) anterioare au fost rezumate în ultimele trei Cărţi: Tora, Psalmii şi Biblia, acestea fiind la rândul lor incluse în Coran, iar Coranul este sintetizat în capitolul de deschidere”. El a adăugat: „Este o invocare, o rugăciune, o pomenire şi include monoteismul, supunerea
musulmanilor faţă de Allah Atotputernicul şi Gloriosul şi condamnă evreii şi creştinii care s-au rătăcit. În concluzie, este cea mai bună Sură din Coran.” (Moqaddamatut-Tafsir).
Păcatul de a rupe legăturile de rudenie
82. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) relatează că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah a creat toate lucrurile şi, după ce a terminat (creaţia), Ar-Rahm (pântecul) a spus: «În locul acesta caut adăpost la Tine de toţi cei care desfac legăturile de rudenie». El a spus: «Da. Nu eşti mulţumit dacă Eu voi păstra legătura cu cel care întăreşte legăturile (de rudenie) şi o voi desface cu cel care desface legăturile (de rudenie)?». El a spus: «Da, Stăpânul Meu!». Allah a spus: «Aceasta s-a îndeplinit pentru tine»”. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Recită dacă vrei acest verset: „Şi dacă vă întoarceţi voi [vă îndepărtaţi de credinţă], nu s-ar putea să semănaţi voi stricăciune pe pământ şi să rupeţi legăturile voastre de rudenie?” (47:22)
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
În Coran sunt consolidate întotdeauna legăturile de familie, legăturile de sânge, iar drepturile părinţilor au întâietate faţă de drepturile celorlartori creaturi. De aceea legăturile de sânge ar trebui să fie respectate şi menţinute tot timpul. Dacă faci fapte bune, dar întrerupi legăturile de familie, se poate să nu ţi se permită să intri în Paradis!
Nedreptatea este interzisă
83. Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «O, slujitorii
Mei! Eu am interzis nedreptatea pentru Mine, deci vă este interzisă printre voi. Aşadar nu fiţi nedrepţi unul faţă de celălalt! O, slujitorii Mei! Voi toţi sunteţi rătăciţi, cu excepţia celui pe care Eu îl călăuzesc pe calea cea dreaptă. Aşa că (întotdeauna) cereţi călăuzirea de la Mine ca Eu să vă călăuzesc. O, slujitorii Mei! Voi toţi sunteţi flămânzi, cu excepţia celui pe care Eu îl hrănesc. Aşadar de la Mine cereţi hrană şi Eu vă voi hrăni. O, slujitorii Mei! Voi toţi sunteţi goi (aveţi nevoie de veşminte), cu excepţia celui pe care Eu îl îmbrac. Aşadar cereţi-Mi să vă îmbrac şi Eu vă voi îmbrăca. O, slujitorii Mei! Săvârşiţi greşeli (păcate) zi şi noapte şi Eu vă iert toate păcatele. Aşadar rugaţi-vă pentru iertare şi Eu vă voi ierta (păcatele). O, slujitorii Mei! Nu veţi reuşi să-Mi dăunaţi cu ceva şi nu veţi reuşi să-Mi fiţi de ajutor. O, slujitorii Mei! Şi dacă ar avea primul şi ultimul dintre voi, toţi oamenii şi jinnii, pietatea celui mai pios dintre voi, aceasta nu va spori cu nimic Puterea Mea! O, slujitorii Mei! Şi dacă ar avea primul şi ultimul dintre voi, toţi oamenii şi jinnii, ticăloşia celui mai ticălos dintre voi, aceasta nu va diminua cu nimic Puterea Mea! O, slujitorii Mei! Şi dacă s-ar aduna primul şi ultimul dintre voi, toţi oamenii şi jinnii la un loc şi ar cere de la Mine şi Eu aş dărui fiecăruia ceea ce el a cerut, aceasta nu ar descreşte cu nimic ceea ce Eu am, nici măcar cât ar pierde oceanul dacă s-ar introduce şi s-ar scoate un ac din el. O, slujitorii Mei ! Faptele voastre va sunt scrise şi pentru ele vă voi răsplăti. Aşa că acela care găseşte bine să Îl slăvească pe Allah, iar cel care întâmpină altceva să nu învinuiască pe nimeni altul decât pe sine»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Nedreptatea este una dintre cele mai negative caracteristici umane, larg răspândită printre oameni încă din
cele mai vechi timpuri. Allah Atotputernicul şi Gloriosul a declarat nedreptatea haram (inacceptabilă) şi oricine este nedrept nu poate fi un musulman bun. Allah Atotputernicul şi Gloriosul, Care este Cel Mai Înţelept şi Cel Mai Drept, vrea ca noi toţi să fim drepţi între noi.
Pedeapsa celor care se ceartă
84. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În fiecare luni şi joi porţile Paradisului se deschid. Allah Atotputernicul şi Gloriosul îl iartă pe fiecare slujitor care nu-I asociază nimic, cu excepţia celor care se ceartă între ei. Allah le spune îngerilor: «Lasă-i până se împacă»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad”.
Aşa cum se deduce din acest hadis, dacă te cerţi cu un musulman trebuie să te împaci cu el în trei zile. Dacă tu continui să îl părăseşti, săvârşeşti un păcat mare care împiedică răsplătirea faptelor tale bune, până în momentul împăcării.
Superioritatea urmaşilor lui Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
85. Abu Sa‘id Al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:În Ziua Învierii, Nuh / Noe (pacea fie asupra sa!) va fi chemat. El va spune: «Răspund şi sunt aici ca să Te mulţumesc, o, Doamne!». Allah va întreba: «Ai transmis mesajul Nostru, referitor la monoteism, oamenilor tăi?». Nuh (pacea fie asupra sa!) va spune: «Da». După aceea naţiunea lui va fi întrebată: «V-a transmis el Mesajul Divin?». Ei vor spune: «Niciun prevenitor nu a venit la noi».
Allah îi va spune lui Nuh (pacea fie asupra sa!): «Cine va depune mărturie în favoarea ta?». El va spune: «Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi urmaşii lui». Astfel, ei toţi vor mărturisi că el a transmis Mesajul (Divin) (oamenilor lui). Iar Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) va fi de asemenea martor pentru tine, conform afirmaţiei lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul:

«Astfel, Noi v-am făcut o comunitate cumpătată [adevăraţi musulmani – credincioşi adevăraţi în monoteismul Islamic, adevăraţi urmaşi ai Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi ai Sunnei (legislaţiei divine)], pentru ca să fiţi martori în legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să fie martor în legătură cu voi» (Coran 2: 143)”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari, Tirmidhi şi Ibn Majah.
Din moment ce Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai onorat Profet, comunitatea lui (Umma) este în cele din urmă cea mai bună Umma, care va intra prima în Paradis. Cu alte cuvinte, ei alcătuiesc comunitatea ultimului Profet, dar constituie prima comunitate care va intra în Paradis. Ei sunt privilegiaţi spre deosebire de Umma anterioară: un păcat al comunităţii lui Muhammad se numără o dată, iar o virtute se numără de zece ori.
86. Anas bin Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Odată Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!) mi-a adus o oglindă albă, asemănătoare cu aceasta, care avea un punct negru. Aşa că am întrebat: «O, Jibriil! Ce este aceasta?». El a spus: «Aceasta este ziua de vineri. Allah a
făcut-o sărbătoare pentru tine şi pentru urmaşii tăi. Voi sunteţi înainte de evrei şi creştini. Există o oră în ziua de vineri, când orice va cere un slujitor lui Allah i se va da»”. Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am întrebat: «Ce este acest punct negru?». Îngerul a răspuns: «Aceasta este Ziua Judecăţii care se va petrece într-o vineri iar noi îl numim Al-Mazid»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „L-am întrebat: «Ce este Al-Mazid?». El a spus: «Allah a făcut în Paradis o vale largă în care a creat dune de mosc alb. Când este vineri, Allah coboară acolo. Amvoane de aur sunt păstrate acolo pentru Profeţi şi scaune din perle sunt aranjate pentru martiri şi fecioare cu ochi strălucitori vor coborî din camerele lor. Toţi Îl slăvesc şi Îl preamăresc pe Allah»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Apoi Allah va spune: «Îmbrăcaţi-i pe slujitorii Mei şi vor fi îmbrăcaţi». El va spune: «Hrăniţi-i pe slujitorii Mei şi vor fi hrăniţi». El va spune: «Daţi-le de băut şi ei vor bea». El va spune: «Parfumaţi-i pe slujitorii Mei şi vor fi parfumaţi». Apoi El va întreba: «Ce doriţi?». Ei vor spune: «O, Doamne! Noi dorim mulţumirea Ta»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «Sunt mulţumit de voi». Apoi El le va ordona să se împrăştie. Aşadar ei vor pleca. Şi fecioarele cu ochi mari strălucitori vor urca în camerele lor făcute din smarald verde şi rubine roşii”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat în „Musnad” de Abi Ya‘la.
Pedeapsa celor care modifică religia după moartea Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
87. Companionii Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii dintre
companionii mei vor ajunge la bazinul meu (Haud), dar vor fi îndepărtaţi de el. Atunci voi spune: «O, Doamne! Ei sunt companionii mei». El va spune: «Tu nu ştii ce (nelegiuiri) au săvârşit ei după moartea ta abandonându-şi religia».

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari.
Acest hadis evidenţiază rolul Sunnei (tradiţia Profetului: spusele, faptele, încuviinţările şi calităţile Profetului Muhammad – pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Deviaţiile de la tradiţia profetică duc indubitabil la rătăcire. O persoană trebuie să facă rugăciunea aşa cum el a făcut-o, să se roage cum s-a rugat el, să stea cum a stat el, să mănânce cum a mâncat el, să zâmbească cum a zâmbit el, etc… Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a arătat companionilor săi cum trebuie făcut fiecare lucru, chiar şi ceea ce trebuie făcut după ce mergem la toaletă; el ne-a lăsat o religie completă, învăţându-ne tot ceea ce trebuie să ştim la nivelul vieţii cotidiene. Deci, dacă cunoşti Sunna, trebuie să o aplici şi, dacă nu o cunoşti, trebuie să întrebi. A te informa în legătură cu religia ta este o obligaţie.
88. ‘Abdullah bin Amr bin Al-Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat cuvintele lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul prin care ni se spune că Ibrahim / Avram (pacea fie asupra sa!) a spus: „Doamne, ei i-au dus în rătăcire pre mulţi oameni. Cel ce mă va urma va fi dintre ai mei…” şi Iisus (pacea fie asupra sa!) a spus: „De-i osândeşti, ei sunt doară robii Tăi, iar de-i ierţi pe ei, Tu eşti cel Puternic, Înţelept”. Apoi şi-a ridicat mâinile şi a spus: „O, Allah! Umma (comunitatea) mea, Umma (comunitatea) mea şi a plâns”. Iar Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: „O, Jibriil! Du-te la Muhammad, cu toate că Stăpânul Tău ştie
cel mai bine, şi întreabă-l: «Ce te-a făcut să plângi?»”. Astfel, Jibriil (pacea fie asupra sa!) a venit la el şi l-a întrebat. Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a povestit ceea ce el a recitat, cu toate că Allah ştie cel mai bine. Când Jibriil (pacea fie asupra sa!) i-a povestit lui Allah, El a spus: „O, Jibriil! Întoarce-te la Muhammad şi spune-i: «Te vom mulţumi în ceea ce priveşte Umma ta şi nu te vom dezamăgi!»”.

Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Mâna care oferă este mai bună decât cea care primeşte
89. Abu Umama a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: ,,Allah a spus: «O, fiu al lui Adam, dacă vei face bine (vei da de pomană) este mai bine şi dacă nu vei cheltui, va fi rău pentru tine. Dar, dacă eşti sărac, nu ai nicio vină. Începe (când cheltui) cu cei care depind de tine. Mâna care oferă este mai bună decât cea care primeşte»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
Binecuvântările revărsate de Allah asupra Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
90. Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „L-am întrebat pe Allah ceva ce mi-aş fi dorit să nu Îl fi întrebat. Am spus: «O, Doamne, au fost unii profeţi înaintea mea. Ai făcut ca vântul să se supună unuia dintre ei şi altul putea să-i învie pe cei morţi (cu Voia Ta)»”. Profetul (pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah mi-a spus: «Nu erai tu orfan (O, Muhammad) şi Eu ţi-am oferit adăpost? Nu erai tu neştiutor (de Coran) şi Eu te-am călăuzit? Nu erai tu sărac şi Eu te-am îmbogăţit? Nu ţi-am îndepărtat Eu povara?»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Da, Doamne”.

Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de At-Tabarani în ,,Al-Mu’jam Al-Kabeer”.
Este suficient că Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai onorat Profet. Totuşi, i-au fost oferite multe alte binecuvântări pe care niciun alt profet nu le-a avut, cum ar fi mijlocirea în Ziua de Apoi. De asemenea, Umma lui este cea mai bună şi prima care va intra în Paradis.
Dacă vecinii mărturisesc că persoana care a murit era pioasă, Allah o va ierta
91. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă un musulman moare şi patru dintre vecinii lui apropiaţi depun mărturie că el era pios, Allah spune: «Încuviinţez ceea ce voi ştiţi despre el şi îl iert (pentru ceea ce voi nu ştiţi)»”.
Acest hadis este bun (hasan) şi a fost relatat de Ahmad şi Al-Hakim.
Oamenii sunt martorii lui Allah în această lume. Acel lucru asupra căruia toţi musulmanii cad de acord este – cel mai adesea – corect.
Cele mai rele locuri
92. Muhammad bin Jubair bin Mut‘am a relatat: „O persoană a venit la Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-a întrebat: «Care sunt cele mai rele locuri?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Nu ştiu». Apoi Jibriil / îngerul Gavriil (pacea fie asupra sa!) a venit la Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a fost întrebat de către Profet care sunt cele mai rele locuri. Jibriil (pacea fie asupra sa!) a spus: «Nu ştiu, dar Îl voi întreba pe Stăpânul meu». Jibriil a plecat şi a stat departe atât cât a vrut Allah, apoi s-a întors la Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a spus: «O, Muhammad, m-ai întrebat care sunt cele mai rele locuri şi, pentru că nu ştiam, L-am întrebat pe Allah Atotputernicul şi Gloriosul şi El a spus: ´(Acestea sunt) pieţele´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Ahmad în „Musnad” şi Al-Hakim în „Mustadrak” şi de At-Tabarani în marele „Mu‘jam”.
În acest hadis ni se atrage atenţia că pieţele şi locurile unde se fac cumpărături sunt cele mai rele locuri, deoarece acolo oamenii vânează plăceri lumeşti şi bani. Unii oameni nu urmează poruncile Sfântului Coran şi ale Sunnei. Ei vor doar să obţină bani şi plăceri, indiferent dacă acest lucru este acceptat sau nu în Islam. Dar un musulman adevărat ar trebui întotdeauna să se călăuzească conform Sfântului Coran şi Sunnei Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
Kauthar – râul Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) din Paradis
93. Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:
„Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a aţipit într-o zi printre noi şi s-a trezit râzând. L-am întrebat: «O, Profet al lui Allah, de ce zâmbeşti?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O sură mi-a fost revelată mai devreme». Apoi, el a recitat-o: «În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător»:
«Noi ţi-am dat ţie [Al-Kauthar] prisosinţa,
Deci împlineşte rugăciunea pentru Domnul tău şi jertfeşte!
Cel ce te urăşte va fi fără copii» (Coran 108).

Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ştiţi ce este Al-Kauthar?»”. Naratorul a spus: „Noi am spus: «Allah şi Profetul Lui ştiu cel mai bine». Apoi Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Este un râu în Paradis pe care Allah mi l-a promis. În el se află multă bunătate şi Umma mea va veni la acesta în Ziua Învierii. Cupele ei sunt la fel de numeroase ca stelele. Unii dintre urmaşii mei vor fi împiedicaţi să ajungă la el şi eu voi spune: ´O, Doamne, ei fac parte din Umma mea´. Allah va spune: ´Tu, (o, Muhammad), nu ştii ce au făcut ei după moartea ta´»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim, Abu Da’ud şi Nasa’i.
Acest hadis reflectă pericolul abaterii de la Sunna Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Fiecare faptă bună are două condiţii pentru a fi acceptată de Allah. Prima este că ar trebui să fie îndeplinită numai pentru Allah, fără a-I asocia nimic. A doua condiţie este că fapta trebuie să fie îndeplinită conform Sunnei, tradiţiei Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
Superioritatea cuvintelor „La Illaha Illa Allah” / „Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah”
94. ‘Abdullah bin Amr bin Al-‘Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua Învierii, Allah va aduce o persoană din Umma mea în faţa oamenilor şi îi va pune în faţa sa 99 de cărţi (pline cu faptele sale). Fiecare dintre ele se va întinde atât cât cuprinde vederea. Apoi Allah îl va întreba: «Negi ceva din acestea? Te-au nedreptăţit îngerii Mei însărcinaţi cu însemnarea (faptelor)?». Persoana va răspunde: «Nu, Doamne». Allah îl va întreba în continuare: «Ai vreo scuză (pentru faptul că nu ai nicio faptă bună)?». El va spune: «Nu, Doamne». Apoi Allah va spune: «Stai! Tu ai o faptă bună la Noi. Astăzi nu ţi se va face nicio nedreptate». Apoi Allah va scoate o filă conţinând cuvintele: Nu există altă divinitate în afară de Allah şi Muhammad este slujitorul şi Profetul Lui. Şi Allah îi va spune persoanei respective: «Adu-ţi cele 99 de cărţi». Persoana va remarca: «O, Doamne! Dar ce greutate are această filă faţă de aceste cărţi?». Allah va spune: «Nu ţi se va face nicio nedreptate»”. Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „Toate cărţile vor fi aşezate pe un singur talger şi fila va fi aşezată pe celălalt talger al balanţei. (Prin Îndurarea lui Allah), talgerul cu cărţile se va ridica (datorită greutăţii uşoare), în timp ce talgerul cu fila va fi cel mai greu, întrucât nu există nimic care să cântărească mai mult decât Numele lui Allah»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Tirmidhi, Ibn Majah şi de Ahmad în al său „Musnad”.
În acest hadis ni se relatează pe scurt că Allah, dacă doreşte, îl poate ierta chiar şi pe cel mai păcătos om care crede în Unicitatea lui Allah şi în profeţia lui Muhammad (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Dar aceasta nu înseamnă că oricine îşi poate justifica astfel faptele rele şi se poate implica în mod voluntar în păcate, bazându-se pe Îndurarea lui Allah. Un bun musulman, care are în inima sa frică de Allah, trebuie să îndeplinească fapte bune şi să evite păcatele, conform poruncilor din Coran şi hadisuri.
Afirmaţia lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul: „Şi dacă arătaţi sau ascundeţi ceea ce este în sufletele voastre, Allah vă va cere socoteală pentru acest lucru”
95. Ibn ‘Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Când acest verset a fost revelat – «Şi dacă arătaţi sau ascundeţi ceea ce este în sufletele voastre, Allah vă va cere socoteală pentru acest lucru» – companionii s-au neliniştit mai tare ca niciodată. Apoi Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: Spuneţi: «Am auzit şi ne-am supus şi L-am ascultat (pe Stăpânul nostru)!»”. Naratorul a adăugat: „Allah a pus credinţă în inimile lor şi a revelat în continuare (pentru a-i mulţumi) acest verset: «Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinţa lui. El are ca răsplată ceea ce şi-a agonisit [faptele bune] şi împotriva lui ceea ce a dobândit [faptele rele]. Doamne, nu ne pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greşit!». (Când au recitat acest verset), Allah a spus: «Aşa am făcut». Ei au mai spus: «Doamne! Nu ne împovăra pe noi aşa cum i-ai împovărat pe cei de dinaintea noastră». Allah a spus: «Aşa am făcut». Companionii au continuat: «Şi iartă-ne, fii Îndurător cu noi. Tu eşti Protectorul nostru». Stăpânul a spus: «Aşa am făcut»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim şi Tirmidhi.
Perfecţiunea zilei de ‘Arafah când Stăpânul nostru Atotputernic şi Glorios devine mândru de pelerini
96. Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: Nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah în care Allah să scape de foc un numar mai mare de robi. Într-adevăr, El se apropie şi îi laudă pe pelerini îngerilor Lui. Apoi, El întreabă: «Ce caută aceşti slujitori ai Mei?». ( Aşa că El îi iartă)”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Muslim.
97. Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există zile mai bune pentru Allah decât primele zece zile din luna Hajj”. Naratorul a spus: „Un bărbat a întrebat: «O, Profet al lui Allah! Sunt aceste zile mai bune sau sunt la fel cu acelaşi număr de zile petrecute în luptă, pe calea lui Allah?». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aceste zile sunt mai bune decât acelaşi număr de zile petrecute în luptă, de dragul lui Allah. Şi nicio altă zi nu este mai bună pentru Allah decât ziua de ‘Arafah, când Allah Atotputernicul şi Gloriosul coboară la cel mai de jos cer (cerul lumii) şi se laudă cu oamenii de pe pământ locuitorilor Raiului (îngerilor) şi spune: ´Uitaţi-vă la slujitorii Mei care vin cu părul lung, prăfuiţi şi îndeplinesc pelerinajul. Ei au venit din toate direcţiile, cu speranţă în Îndurarea Mea, deşi ei nu au văzut pedeapsa Mea. Deci nu există nicio altă zi în afară de ziua de ‘Arafah când atât de mulţi oameni sunt scăpaţi de Foc´»”.
Acest hadis este considerat autentic datorită altor hadisuri sahih (sahih li ghairihi) şi a fost relatat de Ibn Hibban.
Superioritatea postului (Saum)
98. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah a spus: «Fiecare faptă bună împlinită de fiul lui Adam este pentru el, în afară de post care este numai al Meu şi numai Eu îl voi răsplăti pentru el. Postul este un adăpost împotriva păcatelor». De aceea, atunci când oricare dintre voi posteşte, el nu ar trebui nici să se dedea la vorbe necuviincioase, nici să ridice vocea. Dacă cineva îl ocărăşte sau încearcă să se certe cu el, trebuie să spună: «Postesc». Jur pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul lui Muhammad! Răsuflarea celui care posteşte este mai plăcută lui Allah decât mirosul de mosc. Iar cel care posteşte are două motive de bucurie: unul este când el întrerupe postul şi al doilea când se întâlneşte cu Domnul lui”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.
Riscul invocării perioadei preislamice a ignoranţei
99. Ubai bin Ka‘b (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „În timpul vieţii Profetului lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) doi bărbaţi şi-au relatat genealogia. Unul dintre ei a spus: «Eu sunt cutare şi cutare, fiul lui cutare, dar tu cine eşti? Tu nu ai mamă». Profetul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «În timpul vieţii lui Musa / Moise (pacea fie asupra sa!) doi bărbaţi şi-au enumerat strămoşii. Unul dintre ei a spus: ´Eu sunt cutare şi cutare, fiul lui cutare´, până când a enumerat nouă (strămoşi). ´Dar cine eşti tu? Tu nu ai mamă´. Al doilea a zis: ´Eu sunt cutare şi cutare, fiul lui cutare, care este fiu al Islamului´». Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah i-a revelat lui Musa (pacea fie asupra
sa!) să le spună acestora: ´În ce te priveşte pe tine, cel care ţi-ai înşiruit nouă strămoşi, ei sunt toţi în Iad şi tu eşti al zecelea. Cât despre tine, cel care ţi-ai înşiruit doi (şi Islamul), ei sunt în Paradis şi tu eşti al treilea´»”.

Acest hadis este relatat în „Musnad”-ul lui Ahmad, iar lanţul de relatatori este autentic.
Islamul recunoaşte numai oamenii cei drepţi, indiferent de originea, rasa, averea sau pregătirea lor. Cu cât cineva face mai multe fapte bune, cu atât el este mai bun între semenii săi. În acelaşi fel, cel care nu se supune lui Allah Atotputernicul şi Gloriosul este cel mai rău, indiferent de culoarea pielii, origine, bogăţie, rang sau carieră, etc.
Reprezentarea chipurilor umane şi animale este interzisă
100. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Allah Atotputernicul şi Gloriosul a spus: «Cine va fi mai nelegiuit decât acela care încearcă să creeze ceva asemenea creaturilor Mele? Să creeze ei un atom sau să creeze ei un bob sau o sămânţă de orz !»”.
Acest hadis este autentic (sahih) şi a fost relatat de Bukhari şi Muslim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: