Poziţia tradiţiei (As-sunna)

I.1.As-Sunna (Tradiţia) este Înţelepciunea menţionată În unele versete asociată cu Cartea – Coranul:
”Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care să le recite versetele Tale şi să Îi Înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi să Îi curăţească pre ei. Doară Tu eşti Atotputernic, Înţelept [Al-’Aziz, Al-Hakim]!”. (Coran 2:129)
”Tot astfel v-am trimis vouă un Profet dintre voi, care să vă citească versetele noastre, să vă curăţească şi să vă Înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi să vă Înveţe ceea ce nu ştiaţi!” (Coran 2:151)
”… Iar Allah a pogorât asupra ta Cartea şi Înţelepciunea, te-a Învăţat ceea ce nu ştiai şi harul lui Allah asupra ta a fost nemăsurat.” (Coran 4:113)

”… şi aduceţi-vă aminte de harul lui Allah asupra voastră şi de Cartea şi de Înţelepciunea pe care vi le-a trimis şi prin care v-a povăţuit!…(Coran 2:231)
”şi ţineţi minte versetele lui Allah care sunt recitate În casele voastre şi Înţelepciunea! Allah este Cel Binevoitor [şi] Bineştiutor [Latif, Khabir].” (Coran 33:34)

Aş-Şafi’i a afirmat: ”Allah a pomenit de harul Său asupra făpturilor, constând În faptul că le-a Învăţat pe ele Cartea şi Înţelepciunea şi Înţelepciunea nu poate să fie aici decât Tradiţia Trimisului lui Allah (As-Sunna), şi Allah ştie cel mai bine!”
2.Revelaţie de la Allah:
”Nu rosteşte nimic după pofta lui! El [Coranul] nu este decât o revelaţie trimisă.” (Coran 53:3-4)
3.Ea explică şi clarifică textul Coranului:
”Iar ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit ceea ce a fost pogorât pentru ei, – poate că ei vor chibzui!” (Coran 16:44)
II. Starea acelora care preamăresc Tradiţia (As-Sunna)
1.O reţin, se călăuzesc după ea şi cheamă la ea:
Muslim a relatat o tradiţie (hadis) de la Jarir: ”Trimisul lui Allah ni s-a adresat, zicând: ”Acela care va spune o tradiţie frumoasă va avea răsplată pentru ea şi răsplată pentru aceia care s-au călăuzit pentru ea.”
At-Tirmizi a relatat următoarea tradiţie (hadis) transmis de Al-Arbad: ”Aceia dintre voi care vor trăi vor vedea deosebiri mari, dar voi trebuie să urmaţi calea mea şi calea califilor bine călăuziţi.”
2.Consideră că ea conţine tot ceea ce Înseamnă bine şi bună călăuzire:
Muslim a consemnat urmatoarea tradiţie (hadis) transmisă de Ibn Omar: ”Niciun profet de dinainte de mine nu se cuvenea decât să călăuzească naţiunea sa spre binele pe care i-l face lor cunoscut şi să o prevină pe ea asupra răului pe care i-l face cunoscut.”
Ahmad şi At-Tabarani au relatat că Abu Zurr a zis: ”Când a murit Trimisul lui Allah nicio pasăre de pe cer nu-şi mişca aripile decât pomenindu-l şi aducându-ne această veste.”
Muslim a relatat că Selman a zis: ”Un evreu a zis: Profetul vostru v-a Învăţat pe voi totul, chiar şi cum să vă faceţi nevoile. Şi i-a răspuns lui: Aşa este!”

3.Cred În cele cu care el a venit:
At-Tirmizi a relatat că Abu Rafi’ a zis: Trimisul lui Allah (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Nu voi găsi pe nimeni dintre voi sprijinindu-se de banca lui decât zicând, atunci când le va sosi porunca aceea care mi-a fost poruncită sau interdicţia care mi-a fost poruncită: Nu ştiu. Noi am urmat ceea ce ni s-a transmis prin Cartea lui Allah.”
4.Dacă vestea este adevărată, ei nu se abat de la ceea ce spune ea:
Al-Bukhari a relatat că Abu Huraira că Trimisul lui Allah (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Isus, fiul Mariei, atât În această lume cât şi În lumea de Apoi, căci profeţii sunt fraţi, chiar dacă mamele lor sunt diferite şi religia lor este una singură.”
Printre ştirile pe care le-a vestit se numără şi următoarele:
1.Chestiunile credinţei În nevăzut, inclusiv În semnele Zilei de Apoi.
2.Producerea de dezbinări În comunitate
3.Mărturia despre aceia În legătură cu care Profetul (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a mărturisit că vor ajunge În Paradis
4.Recurgerea la Sunna (Tradiţie) pentru arbitraj:
”O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său…” (Coran 4:59)
”Nu i-ai văzut pe aceia care pretind că ei cred În ceea ce ţi s-a trimis ţie, [Muhammed,] şi În ceea ce s-a trimis mai Înainte de tine? Ei voiesc să-l ia ca judecător pe Taghut, cu toate că li s-a poruncit să nu creadă În el. Dar şeitan voieşte să-i Împingă pe ei În lungă rătăcire. Iar dacă li se zice lor: “Veniţi spre ceea ce a trimis Allah şi spre Trimis!”, Îi vei vedea pe făţarnici cum se Întorc, Îndepărtându-se de tine.” (Coran 4: 60- 61)
Al-Hakim şi Abu Dawud au relatat că Profetul (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Comunitatea mea se va dezbina În şaptezeci şi trei de secte şi toţi vor ajunge În Foc În afară de o singură religie. Şi l-au Întrebat pe el: Şi care este aceasta, Trimis a lui Allah? Şi el a răspuns: Aceea În care cred eu şi companionii mei.”
5.Nu Înţeleg după poftele lor, ci o Înţeleg prin intermediul acelora de la care a venit:
”Dacă ei vor crede În ceea ce voi credeţi, vor fi pe calea cea bună!…” (Coran 2:137)
Al-Bukhari a relatat că Ibn Mas’ud a zis: ”Cei mai buni oameni sunt cei din generaţia mea, apoi cei care urmează după ei, apoi cei care urmează după ei…”
6.Nu Întorc Împotriva ei resturile minţilor lor:
Ibn Maja a relatat că Profetul (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”V-am lăsat pe voi pe calea cea luminoasă, noaptea ei este asemenea zilei ei – şi acela care se va abate de la ea după mine va fi pierdut.”
Minţile lor se va supune prescripţiilor ei:
Şi dacă minţile lor nu vor fi În stare să Înţeleagă ceea ce se spune În ea, atunci vor crede În As-Sunna (Tradiţie) şi nu i se vor Împotrivi.
Aspectele lipsei de respect faţă de As-Sunna (Tradiţie)
1-Tăgăduirea ei:

Ayyub as-Sahtiyani a zis: ”Dacă Îi vorbeşti unui om despre Tradiţie (As-Sunna) şi el Îţi va zice ”Lasă-mă În pace cu vorbele astea şi vorbeşte-ne nouă despre Coran”, să ştii că el este rătăcit şi duce În rătăcire.”
2.Îndepărtarea de la ea:
Când unii află un lucru este menţionat În As-Sunna (Tradiţia) şi se Îndepărtează de el, Îl resping şi nu-l acceptă, aşa cum fac raţionaliştii care Îl resping pentru că el ar contraveni raţiunii – aşa după cum Îşi Închipuie ei.
s-a transmis că Amr bin Ubayd a zis: ”Dacă l-aş auzi pe Al-A’maş spunând acest lucru, l-aş face pe el mincinos; dacă l-aş auzi pe Zayd bin Wahb spunând acest lucru nu i-aş răspunde; dacă l-aş auzi pe Abd Allah bin Mas’ud spunând acest lucru nu l-aş accepta; dacă l-aş auzi pe Trimisul lui Allah spunând acest lucru l-aş respinge pe el; dacă l-aş auzi pe Allah PreaÎnaltul zicând acest lucru, i-aş zice Lui: ”Nu pentru aceasta ai luat legământul nostru?”
3.Contestarea transmiţătorilor de tradiţii:
Aşa cum a fost contestat Abu Huraira despre care au spus că s-a convertit târziu la islam, că a relatat tradiţii ciudate şi că Omar l-a lovit cu o nuia din cauză că vorbea prea mult.
La fel şi În cazul contestării companionilor, aşa cum fac şiiţii şi În cazul contestării autorilor scripturilor, despre care s-a afirmat că ei au pornit de la poftele lor şi că ele ar fi Îngălbenite.
Printre aceastea se numără şi contestarea de către Al-Kawthani a lui Malik bin Anas pentru că ar fi fost sclav a credibilităţii lui Aş-Şafi’i şi a lui Al-Bukhari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: