Ce este credinta in Allah?

Aqeedah: Însemnătate şi folosinţă

Cuvântul aqeedah precum şi altele asemănătoare sunt constant menţionate de oameni în conversaţiile lor zilnice. Astfel, îi auzim spunând: ”Ana a’taqid kadha (Cred cutare lucru) , ”Foolaan aqeedatuhu hanasah (Cutare credinţă este solidă) ”, “Aqeedah islamică este cauza cea mai puternică pentru victoriile măreţe ale islamului în fiecare timp şi loc”, “Războiul dintre noi şi evrei este de fapt un război ideologic (harb ‘aqaa ‘idiyah) “ şi aşa mai departe.

La ce se referă oamenii prin cuvântul ‘Aqeedah (credinţa) ? Ce înseamnă acest cuvânt în arabă? Care este conceptul credinţei în islam?

Aqaa’id (plurarul de la ‘Aqeedah) reprezintă ceea ce inimile oamenilor cred, susţin şi pe care ei le acceptă (ca fiind adevărate) . Acestea sunt considerate credinţe certe, fără nicio urmă de îndoială.

Aqd al-habl (înnodarea funiei) înseamnă legarea unei părţi de alta, fiind opusul dezlegării ei. În arabă, înţelesul cuvântului ‘aqd se învârte în jurul ideii de aderenţă, siguranţă şi afirmare. Un verset din Coran ne spune:

“Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare, însă vă va mustra pentru jurămintele prin care v-aţi legat cu bună ştiinţă (aqqadtum) .” (Coran 5: 89)

Un jurământ cu bună ştiinţă este acela cu fermitate şi determinare în inimă, spre deosebire de un jurământ neintenţionat care poate fi rostit fără nicio intenţie.

Uqood se referă la cea mai puternică dintre făgăduinţe, precum atunci când Allah ne spune:

“O, voi cei care credeţi! Ţineţi-vă cu statornicie învoielile! (awfoo i’l-‘uqood) ” (Coran 5: 1)

Arabii spun „a’taqada ash-shay’u” când un lucru devine solid şi puternic.

‘Aqeedah reprezintă o problemă de cunoaştere în suflet

‘Aqeedah nu este o chestiune practică, ci mai degrabă una de cunoaştere, un musulman fiind îndatorat să creadă în inima sa deoarece Allah i-a vorbit despre aceste lucruri în cartea Lui sau prin revelaţie Profetului Lui (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) .

Principiile de bază ale credinţei pe care Allah ni le-a poruncit sunt menţionate în versetul:

„Trimisul a crezut în ceeea ce I-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea şi dreptcredincioşii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în îngerii Lui, în scripturile Lui şi în trimişii Lui. [Ei zic]: “Noi nu facem nicio deosebire între vreunul dintre trimişii Săi [şi ceilalţi]”. Şi ei au zis: “noi auzim şi ne supunem! Iertatea Ta [o implorăm], Doamne, şi la Tine este întoarcerea!” (Coran 2: 285)

Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a definit această credinţă în binecunoscutul hadis de la Jibril (Gabriel) (pacea lui Allah fie asupra sa) , şi el (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

„Iman (credinţa) este credinţa în Allah, în Îngerii lui, în Cărţile Lui, în Întâlnirea cu El, Profeţii Lui şi credinţa în Ziua Învierii. ”

Deci, ‘Aqeedah în islam se referă la acele chestiuni de cunoaştere care au fost transmise prin relatări autentice de la Allah şi de la Profetul Lui (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) , şi în care musulmanii trebuie să creadă cu tărie, să creadă în ceea ce Allah şi Profetul Lui spun.

‘Aqeedah înseamnă credinţă sigură, fără nicio îndoială

Pentru ca aceste principii să formeze ‘Aqeedah, noi trebuie să credem în ele cu fermitate, fără nicio îndoială. Dacă există un motiv de dubiu, atunci ele sunt doar speculaţii, şi nu ‘Aqeedah (credinţă) . “Al-Mu’jam al Waseet” defineşte ‘Aqeedah ca o credinţă în care, cel care simţe această credinţă nu va simţi niciun fel de îndoială.” Dovada (dalil) pentru aceasta este prezentă în Coran:

„Dreptcredincioşi sunt numai aceia care cred în Allah şi în Trimisul Său, care apoi nu s-au mai îndoit” (Coran 49: 15)

„Alif, Lam, Mim. Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi. ” (Coran 2: 1-2)

„Doamne! Tu îi vei aduna pe oameni într-o Zi, în legătură cu care nu este nicio îndoială. ” (Coran 3: 9)

Allah i-a criticat pe politeiştii (mushrikeen) care se îndoiau:

„…ale căror inimi s-au umplut de îndoială, căci ei şovăie din pricina îndoielii lor. ” (Coran 9: 45)

Principiile credinţei sunt invizibile

Se poate remarca faptul că principiile în care credem nu ţin de material, ele nu sunt lucruri vizibile, palpabile. La acest lucru a făcut referire Allah când i-a slăvit pe credincioşi:

„Care cred în cele nevăzute” (Coran 2: 3)

Allah este nevăzut, după cum sunt şi îngerii Lui şi Ziua de Apoi. În ceea ce priveşte Cărţile Lui şi Profeţii, la prima vedere se considera că sunt vizibile, dar la ceea ce se face referire aici este credinţa că ele provin de la Allah, adică faptul că Profeţii au fost trimişi de Allah şi Cărţile au fost revelate de Allah, ceea ce implică lucruri nevăzute.

Credinţa corectă şi credinţa falsă

Credinţa nu aparţine în exclusivitate islamului. Adepţii religiilor şi şcolilor filosofice inevitabil au credinţe conform cărora îşi trăiesc viaţa. Acest lucru se aplică atât indivizilor cât şi societăţilor. De la începutul creaţiei până la Ziua Judecăţii, până în momentul când la Allah se va întoarce pământul şi tot ce se află pe el. Credinţele sunt împărţite în două categorii:

a) Credinţa corectă: Este compusă de un set de credinţe aduse de nobilii profeţi. Aceasta reprezintă credinţa corectă deoarece a fost trimisă de Allah Preaînaltul; nu se poate considera că diferă de la un profet la altul, sau de la timp la altul.

b) Credinţe false: Există într-adevăr foarte multe. Falsitatea lor provine din faptul că ele sunt rezultatul minţii şi intelectului uman. Nu contează cât de măreaţă poate deveni umanitatea, cunoştiinţele lor sunt (şi vor rămâne) limitate şi sunt (şi vor continua să fie) influenţate de obiceiurile, tradiţiile şi gândurile ce îi înconjoară.

Există, de asemenea, credinţe false care sunt rezultatul deformărilor, schimbărilor şi alteraţiei, precum în prezent în cazul credinţelor evreilor şi creştinilor. Ele au fost deformate cu mult timp în urmă şi au fost corupte ca un rezultat al acestei deformări, cu toate că, fiecare dintre ele au fost la origine o credinţă fermă.

Unde este credinţa adevărată în zilele noastre?

Astăzi, adevărata credinţă nu se mai găseşte decât în religia islamică, deoarece aceasta este religia protejată datorită promisiunii lui Allah:

„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” (Coran 15: 9)

Credinţele celorlate religii, cu toate că, ele pot conţine unele grăunte de adevăr, nu prezintă o imagine clară a adevărului.

Oricine care este interesat să cunoască credinţa adevărată, corectă nu o va găsi în iudaism sau creştinism, şi nici în cuvintele filosofilor. El o va gasi numai în islam, în sursele originale ale credinţei: Coran şi tradiţia profetică, clar şi concis, convingând mintea umană cu dovezi, şi umplând inima cu credinţă, certitudine, lumină şi viaţă.

„Astfel, ţi-am revelat Noi un Duh, la porunca Noastră. Tu nu ai ştiut [mai înainte] ce este Cartea şi ce este credinţa, însă Noi am făcut-o lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri.” (Coran 42: 52)

Importanţa şi necesitatea credinţei islamice

Credinţa islamică este necesară omulului precum este apa şi aerul. Fără această credinţă el este pierdut şi confuz. Credinţa islamică este singura care poate răspunde întrebărilor de care dintotdeauna omul a fost interesat şi care încă îl preocupă cauzând frustrări: de unde provin? De unde provine universul? Cine este Creatorul? Care sunt atributele şi numele Lui? De ce ne-a creat pe Noi precum şi universul? Care este rolul nostru în univers? Care este relaţia noastră cu Creatorul care ne-a creat? Există alte lumi invizibile în spatele lumii pe care o putem vedea? Există alte creaţii inteligente în afară de om? Există altă viaţă după această viaţă? Dacă răspunsul este pozitiv, cum este cealaltă viaţă?

În afară de credinţa islamică, nu există în prezent nicio altă credinţă care poate răspunde acestor întrebări într-o modalitate reală şi convingătoare.

Numai prin călăuzirea islamului, omul într-adevăr învaţă de unde a venit, unde se duce, de ce există universul şi care este rolul său în univers. El cunoaşte aceste lucruri cu adevărat şi există o mare diferenţă între cei care ştiu şi cei care nu ştiu:

Oare cel care merge cu faţa plecată este mai bine călăuzit sau cel care merge cu capul sus, pe un drum drept?” (Coran 67: 22)

Credinta in Allah. Importanţa acestei principiu

Primul principiu al aqeedei este credinţa în Allah. Acesta este cel mai important principiu de credinţa şi acţiune şi este punctul focal al islamului şi esenţei Coranului. Nu am exagera dacă am spune ca întreg Coranul vorbeşte despre această credinţă deoarece Coranul vorbeşte chiar direct despre Allah şi Esenţa Lui, Numele, Atributele, şi faptele, precum în Ayat Al Kursi şi Surat Al Ikhlas.

Sau cheamă omenirea să îl venereze numai pe El, fără nici un partener sau asociat, şi să renunţe la venerarea dumnezeilor falşi – toate având de a face cu discutarea despre Allah, chemarea pentru îndeplinirea datoriilor noastre către El şi interzicerea direcţia de venerare către oricine altcineva.

Sau ne porunceste să ne supunem Lui şi ne interzice să nu îi fim supuşi, acestea fiind obligaţiile credinţei.

Sau ne vorbeşte despre oamenii credinţei şi onoarea cu care au fost binecuvântaţi în această lume, şi cum au fost ei răsplatiţi ei în viaţa de apoi. Aceasta este răsplata oamenilor care cred în Allah.

Sau ne vorbeşte despre necredincioşi şi despre cum Allah îi umileşte în această lume şi ce vor păti în viaţa de apoi în adăpostul pedepsei. Aceasta este pedeapsa pentru îndepărtarea de la credinţă.

Deci, întregul Coran vorbeşte despre credinţa în Allah. Aceast lucru explică de ce noi găsim menţionarea lui Allah în Coran, printr-unul sau prin altul dintre Numele Lui şi Atribute, de 10. 062 de ori; pe fiecare pagină a Coranului, El este menţionat în medie de 20 de ori.

Putem afirma că această credinţa în Allah, în relaţie cu alte principii şi chestiuni minore de credinţă este ca rădăcina unui copac în relaţie cu trunchiul şi ramurile lui. Este baza tuturor celorlalte principii, fundaţia religiei. Cu cât un om are mai multă credinţa în Allah, cu atât mai mult el progresează în islam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: